Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Relationship of personal traits and musical preferences among high school students.

Vzťah osobnostných čŕt a hudobnej preferencie u stredoškolákov

Autor:

Martin Kráľ, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, kral@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

Presented article focuses on identifying statistically significant differences in personal characteristics, in relation to favourite music genre and dominant use of music. Introductory part reviews hitherto published relevant research papers. Subsequent sections concisely describe particular components of the Five Factor model of personality. The sample consists of 128 adolescents, the students of comprehensive school. The personality dimension were assessed by Slovak mutation of NEO-FFI questionnaire, utilization of music was determined by Uses of Music Inventory and music preferences were divided to four consistent factors, delimited by foreign research. The data analysis confirms assumption of statistically significant differences in personal dimensions and in mode of music among listeners of various music genres.

Bibliografické informácie (sk)

KRÁĽ, Martin. Vzťah osobnostných čŕt a hudobnej preferencie u stredoškolákov. Človek a spoločnosť, 2014, roč. 17, č. 1.

Bibliographic information

KRÁĽ, Martin. Relationship of personal traits and musical preferences among high school students.Individual and Society, 2014, Vol. 17, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok