Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Financial psychology and its cognitive approaches

Finančná psychológia a jej kognitívne prístupy

Autor:

Michal Stríženec, Ústav experimentálnej psychológie SAV, Bratislava, strizenec@orangemail.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The survey presents (based on international literature) foundations and definitiones of a new psychological disciplines – financial psychology, or psychology of money. Addressed are questions of personal finances related to financial literacy, mental accounting and household finance. The final part emphasizes the role of intuitive and critical thinking in this area.

Bibliografické informácie (sk)

STRÍŽENEC, Michal. Finančná psychológia a jej kognitívne prístupy. Človek a spoločnosť, 2014, roč. 17, č. 3.

Bibliographic information

STRÍŽENEC, Michal. Financial psychology and its cognitive approaches. Individual and Society, 2014, Vol. 17, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok