Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Descriptive normative beliefs in the relation to different types of risk behaviour among university students

Deskriptívne normatívne presvedčenia vo vzťahu k rozličným typom rizikového správania u vysokoškolákov

Autor:

Monika Brutovská, Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, brutovska.monika@gmail.com

Oľga Orosová, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, olga.orosova@upjs.sk

René Šebeňa, Katedra psychológie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, rene.sebena@gmail.com

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Východiská: Predchádzajúce výskumné štúdie preukázali pozitívne vzťahy jednak medzi deskriptívnymi normatívnymi presvedčeniami (DNP) a rôznymi typmi rizikového správania (RS) ako aj medzi nadhodnocovaním prevalencie RS rovesníkov a samotným RS jedinca. Za účelom zreálňovania DNP študentov o prevalencii RS rovesníkov boli vytvorené intervencie poskytujúce personalizovanú normatívnu spätnú väzbu. Cieľ: prezentácia prvotných štatistických analýz online aplikácie, ktorá poskytuje personalizovanú spätnú väzbu s cieľom zreálniť DNP vysokoškolákov. Metodiky: online dotazník vychádzajúci zo štúdie SLiCE zisťujúci frekvenciu rôznych typov RS a im prislúchajúce DNP týkajúce sa RS typického študenta. Vzorka: 403 vysokoškolákov (69,5% žien). Analýza dát: frekvenčné analýzy, Pearsonov korelačný koeficient, t-test, jednovchodná a dvojvchodná Anova, post-hoc testy. Výsledky: Štatistické analýzy preukázali signifkantné pozitívne vzťahy medzi jednotlivými typmi RS a im prislúchajúcim DNP, ako aj tendenciu nadhodnocovania RS typického študenta a taktiež kumuláciu jednotlivých typov RS u vysokoškolákov. Záver: Potvrdzuje sa opodstatnenosť zreálňovania DNP v intervenciách s cieľoch redukcie RS vysokoškolákov.

Abstract

Background: Previous research findings have shown positive relationships between: (a) descriptive normative beliefs (DNB) and different types of risk behaviour (RB) and (b) the overestimation of the prevalence of peers’ RB and one’s RB. The aim of intervention programmes which provide an individualized feedback regarding DNB is to reduce RB by correcting students’ perception of the prevalence of peers’ RB. Objective: to present the preliminary statistical analysis of the data from online software application, which provides individualized feedback with the aim of the correction of DNB of university students. Methods: online questionnaire based on SLiCE study, which measures the frequency of different types of RB and DNB of a typical student. Sample: 403 university students (69.5% of females). Data analysis: frequency analysis, Pearson correlation coefficient, one-way and two-way Anova, post-hoc tests. Results: Statistical analyses have shown significant positive relationships between individual types of RB and DNP, the tendency of overestimation of typical students’ RB and accumulation of individual types of RB among university students. Conclusion: The findings are supportive of the significance of correcting students’ descriptive normative beliefs as a part of intervention programmes aimed at reduction of RB among university students. 

Bibliografické informácie (sk)

BRUTOVSKÁ, Monika – OROSOVÁ, Oľga – ŠEBEŇA, René. Deskriptívne normatívne presvedčenia vo vzťahu k rozličným typom rizikového správania u vysokoškolákov. Človek a spoločnosť, 2014, roč. 17, č. 3.

Bibliographic information

BRUTOVSKÁ, Monika – OROSOVÁ, Oľga – ŠEBEŇA, René. Descriptive normative beliefs in the relation to different types of risk behaviour among university students. Individual and Society, 2014, Vol. 17, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok