Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Police Census of Roma people in 1947 (in Kosice)

Súpis Cigánov – Rómov v roku 1947 (na príklade mesta Košice)

Autor:

Anna Jurová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, jurova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Príspevok načrtáva príčiny a dobový kontext prvého povojnového policajného súpisu Cigánov – Rómov v Československu. Jeho výsledky vyvrátili predstavy o záplave nášho územia cudzími Rómami, ich asocialitou, potulkou, žobraním. Migrácia Rómov v rámci štátu sa odvíjala predovšetkým od problémov na východnom a v roku 1945 prinavrátenom južnom Slovensku. Pozornosť je venovaná analýze súpisu v meste Košice s niektorými odkazmi na predchádzajúce evidencie.

Abstract

The article describes reasons and context of the first police census of Roma people after the war in Czechoslovakia. Results of the police census confounded perceptions of float age of our area by strange Roma people, by their asocial behavior, their wandering and begging. Migration of Roma people within the state was connected to problems in the east and in the return of the south of Slovakia in 1945. Attention in this article focuses on analysis of police census in Kosice with some links to former evidence. 

Bibliografické informácie (sk)

JUROVÁ, Anna. Súpis Cigánov – Rómov v roku 1947 (na príklade mesta Košice). Človek a spoločnosť, roč. 17, č. 3.

Bibliographic information

JUROVÁ, Anna. Police Census of Roma people in 1947 (in Kosice). Individual and Society, 2014, Vol. 17, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok