Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Performance Motivation of Players of Massively-Multiplayer Online Role-playing Games (MMORPG)

Výkonová motivácia u hráčov online rolových počítačových hier

Autor:

Miroslava Bozogáňová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, bozoganova@saske.sk

Silvia Dietzová, Detský domov Nižná Kamenica, dietzova.silvia@gmail.com

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Massively-Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG) v súčasnosti zažívajú silnú vlnu záujmu a pozornosti. V našej práci sme sa venovali hráčom MMORPG World of Warcraft. Vzorku tvorilo 270 (82% mužov, 18% žien) respondentov, z toho 135 hráčov a rovnaký počet nehráčov. Ku každému hráčovi, sme tak priradili ekvivalentného nehráča. Cieľom bolo zistiť, či existujú rozdiely medzi hráčmi a nehráčmi z hľadiska výkonovej motivácie a jej vybraných aspektov. Použili sme Dotazník motivácie výkonu (D-M-V). Zistili sme, že hráči dosahujú vo výkonovej motivácii nižšie skóre ako nehráči.

Abstract

Massively-Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPG) are currently experiencing a strong wave of interest and attention. In our study, we focused on a MMORPG World of Warcraft. Our sample was 270 respondents, from which 82% were men and 18% were women; moreover 135 from our sample were players and 135 were non-players. For each player we assigned an equivalent non-player. Our goal was to recognize if there are differences between the players and the non-players from the point of performance motivation and her chosen aspects. We used the Performance Motivation Questionnaire (D-M-V). We found that the players in their performance motivation get the lower score than the non-players.

Bibliografické informácie (sk)

BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava – DIETZOVÁ, Silvia. Výkonová motivácia u hráčov online rolových počítačových hier. Človeka spoločnosť, 2014, roč. 17, č. 3.

Bibliographic information

BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava – DIETZOVÁ, Silvia. Performance Motivation of Players of Massively-Multiplayer Online Role-playing Games (MMORPG). Individual and Society, 2014, Vol. 17, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok