Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 4

Original Articles

Hungarian irredenta in the context of political situation in Central Europe (years 1929 – 1938)

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, olejnik@saske.sk

Reflection of the situation of Rusyns in the 1920s in the Slovak Historiography after 1989

MariánLukáč, Ústav geoturizmu, Technická univerzita Košice, marian.lukac@tuke.sk

Development of Scale of perceived safety and preventive behaviour

Kentoš Michal, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, kentos@saske.sk

Subjective assessed of the quality of life in depressive patient

Gabriela Mikulášková, Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút psychológie, mikulaskova@gmail.com

Monika Kačmárová, Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút psychológie, monika.kacmarova@unipo.sk

The Influence of retrospective parental rearing on perceived safety

Miroslava Kopaničáková, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, kopanicakova@saske.sk

The potential of executive functions' training in enhancing self-regulation

Veronika Zibrinyiová, Univerzita Pavla, Jozefa Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta,  Katedra psychológie, v.zibrinyiova@gmail.com

Discussion

The representation of the Soviet population deviant behavior in State Security organs’ information and analytical documents of 1920s

Svitlana Liaskovska, National Academy of Security Service of Ukraine, Kyiv, svlask@ukr.net

Differences in meaning of life among adolescents

Robert Tomšik, Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta, robert.tomsik@student.ukf.sk

Reviews and anotations

FERENČUHOVÁ, B. (Ed.). Milan Rastislav Štefánik a česko-slovenské zahraničné vojsko (légie) : kapitoly a príspevky z vedeckej konferencie s popularizačným akcentom. Bratislava : Spoločnosť Pro Historia, 2014, 140 s.

Lucia Kaňuščáková, kanuscakova@saske.sk

Reports

Report from the International Scientific Conference “Risk-taking Behaviour Prevention – Health Promotion – Self-Care” Košice, December 4th – 5th, 2014

Lucia Ištoňová, istonova@saske.sk

Report from the Scientific Conference “The Holocaust in the Territory of the Present-Day Southern Slovakia” Košice, May 22nd, 2014

Martin Šromovský, sromovsky@saske.sk

Report from the Scientific Conference “Methodological and Conceptual Questions in Research of Ruthenians and Ukrainians in East Central Europe in 2nd Half of 20th Century” Stará Lesná, November 6th – 7th, 2014

Martin Šromovský, sromovsky@saske.sk

4

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok