Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Differences in meaning of life among adolescents

Rozdiely v životnej zmysluplnosti u adolescentov

Autor:

Robert Tomšik, Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta, robert.tomsik@student.ukf.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Cieľom práce je poukázať na dôležitosť výskytu pozitívneho zmyslu života u mladistvých. Naša práca je teoreticko-výskumného typu. V teoretickej časti sme sa zmienili o zmysle života. Popísali sme životnú zmysluplnosť ako kľúčový faktor v živote jednotlivca a do centra pozornosti sme dali koreláciu životnej zmysluplnosti a psychického zdravia adolescenta. Vo  výskumnej časti sme preverovali, či pri otázke zmyslu života záleží na pohlaví osoby, veku osoby, alebo či existujú rozdiely medzi dvomi krajinami. 

Abstract

The aim of this work is to highlight the importance of a positive sense of life in adolescence. Our work is a theoretical-research type. In the theoretical part we discuss sense of life. We have described life sensuality as the key factor in an individual's life; we give the biggest attention to the correlation between the sense of life and mental health of a person. In research part of this work we have tried to find an answer to whether the sense of life depends on gender and age, or whether there are inter-state differences.

Bibliografické informácie (sk)

TOMŠIK, Robert. Rozdiely v životnej zmysluplnosti u adolescentov. Človek a spoločnosť, 2014, roč. 17, č. 4.

Bibliographic information

TOMŠIK, Robert. Differences in meaning of life among adolescents. Individual and Society, 2014, Vol. 17, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok