Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Reflection of the situation of Rusyns in the 1920s in the Slovak Historiography after 1989

Reflexia situácie Rusínov v 20. rokoch 20. storočia v slovenskej odbornej literatúre po roku 1989

Autor:

MariánLukáč, Ústav geoturizmu, Technická univerzita Košice, marian.lukac@tuke.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

V roku 1989 vznikla nová situáciav slovenskej historiografii, ktorá umožnila reinterpretáciu výsledkovdovtedajšieho výskumu. Otvorili sa tak nové a predtým tabuizované témy.Tento článok sa zaoberá výsledkami vedeckého výskumu dejín Rusínovv dvadsiatych rokoch minulého storočia. Ako sa neskôr preukázalo, bolo topre nich v niektorých ohľadoch rozhodujúce obdobie. Na jednej stranev tomto období začal divergentný vývoj, ktorý  separoval Rusínov východného Slovenskaa Podkarpatskej Rusi. Na strane druhej tento fakt, pôvodne vnímanýnegatívne, spôsobil, že z celej ich domoviny v Karpatoch majúv súčasnosti Rusíni práve na Slovensku jedny z najlepších vyhliadokna svoj ďalší národný rozvoj. 

Abstract

The year 1989 marked a new stage in the Slovak historiography which allowed a new reinterpretation of the previous research and opened up topics which were considered taboo until then. This article discusses the results of scientific research in the field of Rusyns´ history in the twenties of the last century. This later research showed that it was acrucial period for them. On the one hand, in this period began divergent development that separated Rusyns of eastern Slovakia from their country men in Ruthenia. On the other hand, while this development was initially perceived negatively, it is argued that of the entire homeland of Rusyns in the Carpathian Mountains, Rusyns in eastern Slovakia have probably the best prospects for their further national development.

Bibliografické informácie (sk)

LUKÁČ, Marián. Reflexia situácie Rusínov v 20. rokoch 20. storočia v slovenskej odbornej literatúre po roku 1989. Človek a spoločnosť, 2014, roč. 17, č. 4.

Bibliographic information

LUKÁČ, Marián. Reflection of the situationof Rusyns in the 1920s in the Slovak Historiography after 1989. Individual andSociety, 2014, Vol. 17, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok