Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Subjective assessed of the quality of life in depressive patient

Subjektívne hodnotená kvalita života depresívnych pacientov

Autor:

Gabriela Mikulášková, Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút psychológie, mikulaskova@gmail.com

Monika Kačmárová, Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, Inštitút psychológie, monika.kacmarova@unipo.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Cieľom výskumu bolo overiť súvislosť medzi mierou depresivity a subjektívnym hodnotením kvality života pomocou dotazníka Subjektívne hodnotenie kvality života (SHKŽ, Džuka, 2014) a WHQOL-BREF (WHOQOL Group, 1998) vo výskumnom súbore depresívnych pacientov. Tvorilo ho 101 depresívnych pacientov, 31 mužov a 70 žien vo veku 24-76 rokov (M = 51.32; SD = 11.49). Dotazník SHKŽ diferencuje medzi hodnoteniami kvality života v kognitívnej oblasti (26% variancie), v psychosociálnej oblasti (24% variancie) a vo fyzickej oblasti (13% variancie) v závislosti od stupňa depresie, s výnimkou hodnotenia v environmentálnej oblasti. WHOQOL- BREF diferencuje medzi hodnoteniami kvality života v oblasti zdravia a prežívania (18% variancie) a v oblasti prostredia (9% variancie) v závislosti od stupňa depresie. 

Abstract

The objective of the research was to verify the relationship between the degree of depression and subjective assessment of the quality of life by means of the Subjective assessment of quality of life questionnaire (SAQL; Džuka, 2014) and WHQOL-BREF (WHOQOL Group, 1998) in a research sample of depressive patients. It consisted of 101 depressive patients, 31 males and 70 females, aged 24-76 years (M = 51.32, SD = 11.49). The SAQL questionnaire differentiates between the assessment of quality of life in the cognitive domain (26% of variance), in the psychosocial domain (24% of variance) and in the physical domain (13% of variance) depending on the degree of depression, with the exception of evaluation in the environmental domain. The WHOQOL-BREF questionnaire differentiates between quality of life in health and psychological domains (18% of variance) and in the environmental domain (9% of variance) depending on the degree of depression.

Bibliografické informácie (sk)

MIKULÁŠKOVÁ, Gabriela – KAČMÁROVÁ, Monika.  Subjektívne hodnotená kvalita života depresívnych pacientov. Človek a spoločnosť, 2014, roč. 17, č. 4.

Bibliographic information

MIKULÁŠKOVÁ, Gabriela – KAČMÁROVÁ, Monika. Subjective assessed of the quality of life in depressive patient. Individual and Society, 2014, Vol. 17, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok