Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The Influence of retrospective parental rearing on perceived safety

Vplyv zapamätaného rodičovského správania na vnímané bezpečie

Autor:

Miroslava Kopaničáková, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, kopanicakova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Hlavným cieľom predkladanej štúdie bolo zistiť, či existuje vzťah medzi vybranými premennými bezpečia (vnímané riziko, vnímaný pocit bezpečia a preventívne správanie), tromi typmi retrospektívneho rodičovského správania a vnímanej sebaúčinnosti. Zaujímalo nás tiež, či budú rozdiely v zapamätanom rodičovskom správaní u respondentov, ktorí majú skúsenosť s nejakým druhom viktimizácie a neviktimizovanými. Výskumnú vzorku predstavovalo 265 vysokoškolských študentov (z toho 83 mužov a 182 žien) s rôznym študijným zameraním a s priemerným vekom 22, 02 rokov. Výsledky ukazujú, že čím viac vnímali respondenti svojich rodičov ako kontrolujúcich, ochraňujúcich, tým viac sa preventívne správali, a tým väčšie riziko vnímali. Výsledky ukázali, že respondenti, ktorí mali skúsenosť s nejakým druhom viktimizácie vnímali správanie rodičov ako menej odmietavé, viac emočne vrelé a menej hyperprotektívne v porovnaní s tými, ktoré nemali priamu skúsenosť s nejakým druhom kriminality. Vo vnímanej sebaúčinnosti sa tieto skupiny signifikantne nelíšili.

Abstract

The main objective of the presented study was to determine whether there is a relationship between selected variables of perceived safety /fear of crime/ (perceived risk, perceived sense of security and preventive behavior), 3 types of retrospective parental behavior and self-efficacy. We were interested also whether there are differences in remembered parental behavior by the respondents who have experienced some kind of victimization and those who have no experience with crime. The research sample represented 265 university students (including 83 men and 182 women) with different study focus of an average age of about 22 years. The results show that if respondents perceived their parents as controlling and protective, they showed more preventive behavior, and the greater sense of perceived risk. The results showed that respondents who had experience with some kind of victimization, perceived parental behavior as less unfavorable, more emotionally warm and less hyperprotective compared with those who did not have direct experience with some kind of crime. The self-efficacy of these groups did not differ significantly.

Bibliografické informácie (sk)

KOPANIČÁKOVÁ, Miroslava.Vplyv zapamätaného rodičovského správania na vnímané bezpečie. Človek a spoločnosť, 2014, roč. 17, č. 4.

Bibliographic information

KOPANIČÁKOVÁ, Miroslava.The Influence of retrospective parental rearing on perceived safety. Individual and Society, 2014, Vol. 17, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok