Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Development of Scale of perceived safety and preventive behaviour

Vývoj Škály vnímania bezpečia a preventívneho správania

Autor:

Kentoš Michal, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, kentos@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Vnímanie bezpečia predstavuje kontrolu nadpotenciálnym ohrozením v podobe kriminality, ekonomických, sociálnych, čizdravotných rizík. Prezentovaná štúdia sa zaoberá vývojom metodiky vnímaniabezpečia a preventívneho správania, ktorá bola uskutočnená na reprezentatívnejvzorke 1843 respondentov. Extrahované faktory - strachu z kriminality apreventívneho správania vysvetlili 67% variancie. Zároveň boli potvrdenévýznamné korelácie subškál metodiky vnímania bezpečia s konzervativizmom atendenciou riskovať.

Abstract

The safety perception is defined as a control ofpotential threats in the form of crime, economic, social, or health risks. Thepresent study deals with the development of perception of safety and preventivebehaviour questionnaire, which was carried out on a representative sample of1,843 respondents. Extracted factors fear of crime and preventive behaviourexplained 67% of variance. The significant correlations of perception of safetysubscales and conservatism and risk tendency were also confirmed.

Bibliografické informácie (sk)

KENTOŠ, Michal. Vývoj Škály vnímania bezpečia a preventívneho správania. Človek a spoločnosť, 2014, roč. 17, č. 4.

Bibliographic information

KENTOŠ, Michal. Development of Scale of perceivedsafety and preventive behaviour. Individual and Society, 2014, Vol. 17, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok