Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The image of the celebrations of Slovak national uprising in the daily Pravda in the postwar years (1945 – 1948)

Obraz osláv Slovenského národného povstania v denníku Pravda v povojnových rokoch (1945 – 1948)

Autor:

Lucia Kaňuščáková, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, kanuscakova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Príspevok sa zaoberá obrazom osláv Slovenského národného povstania v denníku Pravda v rokoch 1945 – 1948. Článok je venovaný analýze propagandy v povojnovom Československu na príklade pripomínania si významnej historickej udalosti slovenských dejín – Slovenského národného povstania. Prináša prehľad a koncept osláv Slovenského národného povstania v povojnových rokoch. V článku je analýza vzťahu nemeckej a maďarskej menšiny v danom období pri príležitosti pripomínania si Slovenského národného povstania a odstránenie demokratických predstaviteľov z obrazu Slovenského národného povstania súvisiace so zabránením demokratom participovať na moci. Cieľom článku je sledovať zmeny v prezentovaní osláv Slovenského národného povstania na stránkach denníka Pravda v povojnovom období, ktoré súviselo s aktuálnymi politickými a spoločenskými podmienkami a priniesť informácie o tom, ako socialistická propaganda využívala historickú udalosť Slovenského národného povstania a jeho oslavy na pretláčanie komunistickej ideológie.   

Abstract

The article deals with the image of the celebrations of Slovak national uprising in the daily Pravda in the years 1945 – 1948. It deals with the analysis of propaganda in post war Czechoslovakia on the example of commemorating important historical event in Slovak history – Slovak national uprising. It provides an overview and concept of celebration of the Slovak National Uprising in the early post war years. There is an analysis of the relationship of the German and Hungarian minorities in that period on the occasion of commemorating the Slovak National Uprising and the removal of democratic leaders from the Uprising image associated with preventing Democrats to participate in power. The aim of this article is to trace changes in the presentation of the Slovak national uprising celebrations on the pages of daily Pravda in the after war period, which were related to current political and social conditions and tobring information onhow socialist propaganda used historical event Slovak national uprising and its celebrations for extruding communist ideology. 

Bibliografické informácie (sk)

KAŇUŠČÁKOVÁ, Lucia.  Obraz osláv Slovenského národného povstania v denníku Pravda v povojnových rokoch (1945 – 1948). Človek a spoločnosť, 2015, roč. 18, č. 1.

Bibliographic information

KAŇUŠČÁKOVÁ, Lucia. An image of the celebrations of Slovak national uprising in the daily Pravda in the postwar years (1945 – 1948). Individual and Society, 2015, Vol. 18, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok