Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 2

Original Articles

Language of the Slovak Youth Living in Slovakia, Hungary, Croatia and Serbia in the Research reflexion

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisin@saske.sk

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, vyrost@saske.sk

Ethno-cultural research of Slovaks in Serbia, Croatia and Romania - specifications, perspectives and meaning

Ladislav Lenovský, Katedra manažmentu kultúry a turizmu, FF UKF v Nitre,  llenovsky@ukf.sk

Slovaks in Croatia in the censuses between 1880 and 2011th and perspectives in research

Filip Škiljan, Institut za migracije i narodnosti, Zagreb, filipskiljan@yahoo.co.uk

Sandra Kralj Vukšić, Slovački centar za kulturu Našice, kraljsandra@yahoo.com

Slovak minority in Romania – ethnocultural contexts

Miriama Bošelová, Katedra etnológie a folkloristiky Filozofickej Fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, miriam.boselova@ukf.sk

The wave of anti-Semitism in Czechoslovakia caused by the show trial of Rudolf Slánsky et al.

Martin Šromovský, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, sromovsky@saske.sk

Discussion

Ecolinguistic and language-political comments on majority and minority societies

Slavomír Ondrejovič, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV Bratislava, slavoo@juls.savba.sk

Language communication of the Slovaks in Croatia and Serbia

Miroslav Dudok, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, miroslav.dudok@gmail.com

Reviews and anotations

ČAPKOVÁ, Kateřina. Češi, Němci, Židé? : národní identita Židů v Čechách 1918 až 1938. Praha; Litomyšl : Paseka, 2013. 368 s. ISBN 978-80-7432-294-5.

Ondrej Ficeri, oficeri@saske.sk

LIPOVETSKY, Gilles. Třetí žena: neměnnost a proměny ženství. Praha : PROSTOR, 2007. 329 s. ISBN 978-80-7260-171-4

 Lívia Pížová, livia.pizova@smail.unipo.sk

Reports

Report from the International Scientific Conference “Work and Organizational Psychology 2015” Prague, May 20th – 22th, 2015

Miroslava Kopaničáková, kopanicakova@saske.sk

Report from international doctoral conference "Creative city", Ostrava, May 13th, 2015

Lucia Kaňuščáková, kanuscakova@saske.sk 

Conference report "International scientific doctoral students' conference of study programs in social sciences. IV. volume", Olomouc, May 6th, 2015

Lukáš Vaško, luk.vasko@gmail.com

2

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok