Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Ecolinguistic and language-political comments on majority and minority societies

Ekolingvistické a jazykovopolitické poznámky k majoritným a minoritným spoločenstvám

Autor:

Slavomír Ondrejovič, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV Bratislava, slavoo@juls.savba.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

V tomto príspevku rozvíjame ekolingvistické a jazykovopolitické postrehy týkajúce sa majoritných a minoritných spoločenstiev. Článok upriamuje pozornosť na rozvoj jazykov v ére globalizmu všeobecne, ale aj v kontexte zahraničných variet slovenského jazyka. Zároveň konfrontuje jazykové zákonodarstvo s jazykovou situáciou a približuje iniciatívy v oblasti výskumu a opisu  jazykovej situácie v zahraničí vo vzťahu k slovenskému jazyku.

Abstract

In this contribution we develop ecolinguistic and language-political comments referring to majority and minority societies. In general, the article focuses on the development of languages in the time of globalization. It also studies the language development in the context of foreign varieties of the Slovak language. At the same time it confronts language legislation with the language situation and it presents initiative in the field of research and description of the language situation abroad in relation to the Slovak language.

Bibliografické informácie (sk)

ONDREJOVIČ, Slavomír. Ekolingvistické a jazykovopolitické poznámky k majoritným a minoritným spoločenstvám. Človek a spoločnosť, 2015, roč. 18, č. 2.

Bibliographic information

ONDREJOVIČ, Slavomír. Ecolinguistic and language-political comments on majority and minority societies. Individual and Society, 2015, Vol. 18, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok