Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Language of the Slovak Youth Living in Slovakia, Hungary, Croatia and Serbia in the Research reflexion

Reč slovenskej mládeže žijúcej na Slovensku, v Maďarsku, Chorvátsku a Srbsku v reflexii výskumu

Autor:

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, homisin@saske.sk

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, vyrost@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Uvedený článok informuje o dvoch, na seba nadväzujúcich, medzinárodne orientovaných vedecko-výskumných projektoch zameraných na jazykovo-komunikačné správanie slovenskej mládeže  v situačnom kontexte intraetnického používania hovorenej slovenčiny na Slovensku, v Maďarsku, Chorvátsku a Srbsku. Prináša všeobecný, ale aj detailnejší  pohľad na problematiku socioetnickej a lingvistickej situácie Slovákov žijúcich doma a v zahraničí.  Štruktúru tohto príspevku tvoria: súvislosti medzi jazykom, etnickými minoritami a celkovou globalizáciou; ochrana slovenského jazyka v zahraničí v legislatíve Slovenska; celkový prehľad zastúpenia Slovákov vo svete a charakteristika Slovákov v Srbsku v Chorvátsku; stručná charakteristika projektov výskumu; priebeh riešenia výskumných projektov; prínosy  komplexného skúmania jazyka. 

Abstract

The article presents two internationally orientated scientific projects. The projects, which refer to each other, are focused on language-communication behaviour of Slovak youth in the situational context of the intraethnic use of spoken Slovak in Hungary, Croatia and Serbia. It offers a general as well as a detailed view of the issue of socio-ethnic and linguistic situation of the Slovaks living in Slovakia and abroad. The structure of the contribution consists of: connections between the language, ethnic minorities and overall globalization; protection of the Slovak language used abroad; the language protection legislation; the overall view of the Slovaks representation in the world and the characterization of Slovaks in Serbia and Croatia; a brief characterization of the research projects; the importance of the complex language study.

Bibliografické informácie (sk)

HOMIŠINOVÁ, Mária – VÝROST, Jozef. Reč slovenskej mládeže žijúcej na Slovensku, v Maďarsku, Chorvátsku a Srbsku v reflexii výskumu. Človek a spoločnosť, 2015, roč. 18, č. 2.

Bibliographic information

HOMIŠINOVÁ, Mária – VÝROST, Jozef. Language of the Slovak Youth Living in Slovakia, Hungary, Croatia and Serbia in the Research reflexion. Individual and Society, 2015, Vol. 18, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok