Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The wave of anti-Semitism in Czechoslovakia caused by the show trial of Rudolf Slánsky et al.

Vlna antisemitizmu v Československu vyvolaná politickým procesom s Rudolfom Slánskym a spol.

Autor:

Martin Šromovský, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, sromovsky@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Začiatok 50. rokov 20. storočia v Československu bol obdobím politických procesov, z ktorých najväčší vplyv na dianie v spoločnosti mal proces s Rudolfom Slánskym a spol. Sprevádzala ho masívna mediálna kampaň, ktorá sa niesla v silne protikozmopolitnom, protisionistickom a protiizraelskom duchu. Články v novinách, ktoré sa snažili zhodiť vinu za negatívnu hospodársku situáciu v krajine, okrem iných, aj na sionistov a kozmopolitov (teda na osoby židovského pôvodu), či na štát Izrael, nemohli vyvolať žiadnu inú reakciu ako antisemitizmus. Na rozdiel od tzv. ľudového antisemitizmu, ktorý bol prítomný najmä na Slovensku po skončení druhej svetovej vojny, na začiatku 50. rokov sa jednalo o antisemitizmus vyvolaný vládnou mocou – tzv. vládny antisemitizmus.

Abstract

The beginning of 1950s in Czechoslovakia was a period of political processes, among which the Rudolf Slansky et al. trial had possibly the largest impact on the society. It was accompanied by a massive media campaign, characterized by a strong anti-cosmopolitan, anti-Zionist and anti-Israel spirit. Articles in newspapers that tried to accuse, inter alia, the Zionists, cosmopolitans (thus people of Jewish descent) and the State of Israel of the negative economic situation in the country, could not cause any other reaction but the anti-Semitism. In contrast to the so-called Popular anti-Semitism, which was on the scene mainly in Slovakia after the Second World War, in the early '50s the anti-Semitism was caused by government – so-called government anti-Semitism.

Bibliografické informácie (sk)

ŠROMOVSKÝ, Martin. Vlna antisemitizmu v Československu vyvolaná politickým procesom s Rudolfom Slánskym a spol. Človek a spoločnosť, 2015, roč. 18, č. 2.

Bibliographic information

ŠROMOVSKÝ, Martin. The wave of anti-Semitism in Czechoslovakia caused by the show trial with Rudolf Slánsky et al. Individual and Society, 2015, Vol. 18, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok