Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The legal philosophical theories of Ferenc Deák

Právnofilozofické názory Františka Deáka

Autor:

István Stipta, Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary, Faculty of Law, Budapest, stipta.istvan@kre.hu

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Štúdia podáva prehľad všeobecných názorov Františka Deáka, jedného z najvýznamnejších uhorských reformných politikov na právo. Jedna časť odbornej literatúry popiera, že by tento významný politik disponoval koherentnou filozofickou koncepciou vyplývajúcou z ideovo premyslených vedeckých prác. Naša štúdia sa pokúša dokázať, že Deákova praktická politika a legislatívna činnosť boli ovplyvňované vedomými prirodzeno-právnymi a racionalistickými koncepciami. V jeho systéme hodnôt mali miesto pokrokové antické i humanistické prvky spoločne s modernými filozofickými smermi 19. storočia. Deák vnímal právo a morálku v organickej jednote, jeho základnou ideou politika a zákonodarcu boli úcta k právu a viera v morálnu silu.

Abstract

The essay reviews the general theories of one of the most remarkable reform politicians of Hungary, Ferenc Deák on law. A part of the professional literature debates whether the famous politician had any coherent and reasoned philosophical concepts are based on his essays. This paper attempts to justify that the pragmatic politics and legislative activity of Deák was led by conscious principles of natural law. In his system of ideas, not only progressive antique and humanistic elements but also the modern philosophical trends of the 18th century are present. Deák considered law and morality to be in an organic unity. As a politician and legislator, his main idea was the respect of law, the attachment to acts and the strong belief in moral fortitude.

Bibliografické informácie (sk)

STIPTA, István. Právnofilozofické názory Františka Deáka. Človek a spoločnosť, 2015, roč. 18, č. 3.

Bibliographic information

STIPTA, István. The legal philosophical theories of Ferenc Deák. Individual and Society, 2015, Vol. 18, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok