Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The Problematic Aspects of Discussion about Axial Age: The Case of Zoroastrianism

Problematické uzly diskuze o osové době: příklad zoroastrismu

Autor:

Kateřina Soukalová, Pracoviště historické sociologie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, katerina.soukalova@fhs.cuni.cz 

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Příspěvek pojednává o problematických aspektech diskuze o osové době. Nejprve je nastíněn obecný popis osové doby, následují pak nejdůležitější aspekty, které se k dané problematice vztahují, zejména je poukázáno na kulturní a duchovní změny, k nimž ve sledovaném období došlo. Jádrem příspěvku jsou problematické otázky, které si badatelé ohledně osové doby kladou. Tyto rozpory jsou pak demonstrovány na vybraném příkladu – zoroastrismu. Kladena je stěžejní otázka, zda zoroastrismus vůbec může být v souvislosti s osovou dobou uvažován, neboť není zdaleka jasné, zda je to náboženství v dané době nově vzniklé, nebo transformované, jestli to, co víme o učení Zarathustry, je opravdu to, co řekl. Ačkoliv je odpověď nejednoznačná, zejména kvůli značné absenci zdrojů, máme za to, že lze nalézt natolik významné vazby osové doby a zoroastrismu, že toto náboženství by mělo být do dané diskuze zahrnuto. V tomto kontextu jsou pak konečně rozebírány aspekty Zarathuštrova učení, zvláště etika a morální aspekty vážící se k osové době, neboť právě v ní vznikají nové kulturní ontologie, nové duchovní způsoby, nové představy o světě a nové způsoby chápání světa, které vedou k novým pravidlům lidského chování a společenského života nejen v zoroastrianismu, ale v axiálním věku obecně.

Abstract

The article is discussing problematic aspects of Axial Age. To start with, there is a general description of Axial Age, followed by the illustration of its most important aspects, especially many cultural and spiritual changes which occurred in this period. In particular, one of the most problematic aspects is discussed – the case of zoroastrianism. The question whether zoroastrianism could be considered in the context of Axial Age is discussed. It is not clear at all whether it is new or transformed religion if what we know about Zarathustra’s teaching is really what he said. There is a strong uncertainty about this problematic aspect because of a lack of sources. Nevertheless, we can find significant links to zoroastrianism considered as part of Axial Age and Persia as axial civilization despite the absence of sources. The ethical and moral aspects of zoroastrianic idea are also emphasized because of the rise of new cultural ontology, new spiritual ways, new vision of world; thus, new ways of understanding world which lead to new rules of human behaviour and of social life not only in zoroastrianism but in Axial Age generally. These are the most important aspects of Zarathustra’s doctrine because as a prophet he established morality, decency, and ethic as a core parts of his main ideas which have to be expressed in good thoughts, good words and good deeds.

Bibliografické informácie (sk)

SOUKALOVÁ, Kateřina. Problematické uzly diskuze o osové době: příklad zoroastrismu. Človek a spoločnosť, 2015, roč. 18, č. 3.

Bibliographic information

SOUKALOVÁ, Kateřina. The Problematic Aspects of Discussion about Axial Age: The Case of Zoroastrianism. Individual and Society, 2015, Vol. 18, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok