Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Social Support of Players of Massively-Multiplayer Online Role-playing Games (MMORPG)

Sociálna opora u hráčov online rolových počítačových hier (MMORPG)

Autor:

Bozogáňová Miroslava, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Košice bozoganova@saske.sk

Schwartzová Vladimíra, I. stomatologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vladka.schwartzova@gmail.com

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Massive(ly)-Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG) zažívajú silnú vlnu záujmu a pozornosti. V príspevku sme sa venovali hráčom MMORPG World of Warcraft. Cieľom výskumu bola komparácia hráčov a nehráčov z hľadiska celkovej sociálnej opory a jej jednotlivých zložiek – emocionálna opora, inštrumentálna opora, potreba opory, hľadanie opory a aktuálne vnímaná opora. Hráčov a nehráčov sme porovnávali aj v celkovom sociálnom začlenení a sociálnom začlenení v rôznych sociálnych skupinách (v rodine, v skupine priateľov a medzi spolužiakmi/kolegami). Výslednú vzorku tvorilo 270 (82% mužov, 18% žien) respondentov, z toho 135 hráčov a rovnaký počet nehráčov. Najmladší respondent mal 13 rokov a najstarší 36 rokov (M=21,26; SD= 4,63). Sociálnu oporu sme merali pomocou Berlínskej škály sociálnej opory (Berlin Social Support Scale - BSSS) autorov Schwartzera a Shulza, 2000. Sociálnu začlenenosť sme merali pomocou vybraných položiek zo Škály vnímanej sociálnej opory (Multidimensional Scale of Perceived Social Support - MSPSS) (Dahlem, Zimet, Walker, 1991). Výsledky ukázali, že hráči majú nižšiu úroveň sociálnej opory ako nehráči. Hráči a nehráči sa v konštrukte sociálnej začlenenosti nelíšia. 

Abstract

Massive(ly) -Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG) experienced a strong wave of interest and attention. This paper is devoted to players of the World of Warcraft. The aim of the research was comparison of players and non-players in terms of social support and its components: emotional support, instrumental support, need for support, seeking support and current perceived support. Players and non-players were compared in the overall social inclusion and social inclusion in different social groups (in family, in a group of friends, among classmates/colleagues). The final sample consisted of 270 (82% male, 18% female) respondents, of which 135 were players and an equal number, were non-players. The youngest respondent was 13 and the oldest was 36 years (M=21,26, SD=4,63). Social support was measured using the Berlin Social Support Scale (BSSS) by authors Schwartzer and Schulz (2000). Social inclusion was measured using selected items from the Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) (Dahlem, Zimet, Walker, 1991). The results showed that the players have lower level of the social support than non-players. Players and non-players do not differ in the construct of social inclusion.

Bibliografické informácie (sk)

BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava – SCHWARTZOVÁ, Vladimíra. Sociálna opora u hráčov online rolových počítačových hier (MMORPG). Človek a spoločnosť, 2015, roč. 18, č. 3.

Bibliographic information

BOZOGÁŇOVÁ, Miroslava – SCHWARTZOVÁ, Vladimíra. Social Support of Players of Massively-Multiplayer Online Role-playing Games (MMORPG). Individual and Society, 2015, Vol. 18, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok