Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Intensification of the cultural Activity of the Lusatian Sorbs in 1820 – 1840

Intensification of the cultural Activity of the Lusatian Sorbs in 1820 – 1840

Autor:

Eugen Bevziuk, Transcarpathian state university,Uzghorod, evbevzyk@mail.ru

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

V práci sa venujeme výskumu fenoménu obrodenia Lužických Srbov. Preskúmali sme proces aktivizácie národno-kultúrneho hnutia Lužických Srbov, ktorý sa odohral na prelome 18. – 19. storočia pod vplyvom obdobia osvietenstva. Zmeny, ktoré prebiehali v politickom a sociálnom živote nemeckých zemí, vyvolali formovanie novej vrstvy – etnickej inteligencie, ktorá stála na čele lužického obrodenia. Lužické obrodenie na rozdiel od všeobecných zákonitostí je trochu odlišné od obdobného procesu v iných slovanských národoch. Pre Lužických Srbov sa hlavnou otázkou programu etnického obrodenia nestala politizácia hnutia, ale zachovanie a obnova vlastnej kultúry. V súlade s uvedeným je dokázané, že etnikum Lužických Srbov sa kvôli objektívnym príčinám nemohlo transformovať do národa, ale vyvíjalo sa v celkovom smere konštituovania európskych národov, najmä nemeckého a jeho kultúrno-etnické obrodenie bolo súčasťou konštitúcie novoeurópskych národov.

Abstract

The paper is devoted to the research of the phenomenon of the Lusatian Sorbs cultural revival. The intensification process of cultural and national movement of the Lusatian Sorbs, that took place under the influence of the Age of Enlightenment at the turn of the 18th –19th centuries, has been considered. Changes that took place in the political and social life of the German states, led to the formation of a new layer – ethnic intelligentsia, who became a leader of the Sorbian revival. Despite the general laws, the Sorbian revival turned to be different from the similar processes of other Slavic peoples. For the Sorbs the main issue of the ethnic revival programme was not politicizing their movement, but preserving their own culture and its renaissance. Consequently, it is argued that the Lusatian ethnic community could not have transformed into a nation because of various objective reasons. However, as the Sorbs developed within the mainstream of the formation of European nations, in particular German, their cultural and ethnic revival was a part of the establishment of new European nations.

Bibliografické informácie (sk)

BEVZIUK, Eugen. Intensification of the cultural Activity of the Lusatian Sorbs in 1820 – 1840. Človek a spoločnosť, 2015, roč. 18, č. 4.

Bibliographic information

BEVZIUK, Eugen. Intensification of the cultural Activity of the Lusatian Sorbs in 1820 – 1840. Individual and Society, 2015, Vol. 18, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok