Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The regime of the Slovak Republic 1939 – 1945 analyzed through the typology of non-democratic regimes according to Juan J. Linz

Nedemokratické režimy podľa Juana J. Linza a štátny režim na Slovensku 1939 – 1945 v jeho typológii

Autor:

Zuzana Tokárová, Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, zuzana.tokarova@upjs.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Príspevok sa zameriava na obsahovú analýzu teoretickej koncepcie nedemokratických režimov Juana J. Linza v jeho prelomovej práci Totalitarian and Authoritarian Regimes (2000) a jej aplikáciu na režim Slovenskej republiky v rokoch 1939 – 1945. Hlavným cieľom štúdie je definovať charakter režimu na Slovensku a určiť, či smeroval viac k totalitnému alebo autoritárskemu typu nedemokracie. Primárny cieľ sa odzrkadľuje v štruktúre práce, rozdelenej do dvoch kapitol. Prvá kapitola opisuje definujúce vlastnosti totalitarizmu a autoritarizmu a základné rozdiely medzi nimi. V druhej kapitole sú analyzované tri určujúce črty autoritárskych režimov, limitovaný politický pluralizmus, mentalita a politická mobilizácia a následne aplikované na slovenské podmienky v rokoch 1939 – 1945. Prevedená aplikácia ukázala, že sa v uvedenom štátnom režime vyskytli znaky zhodné s Linzovou definíciou  autoritárstva, a preto ho nemôžeme označovať za totalitný režim, ale ako režim smerujúci viac k autoritárskemu typu nedemokracie.

Abstract

This article focuses on the content analysis of the theoretical concept of non-democratic regimes by Juan J. Linz in his major publication Totalitarian and Authoritarian Regimes (2000) and its application to the regime of the Slovak Republic in the years 1939 – 1945. The aim of this paper is to define the character of regime in Slovakia and determine whether the regime of the first Slovak republic was directed more to the totalitarian or authoritarian type of the non-democracies. The main aim of work is reflected in the structure of the paper, divided into two chapters. The first one describes the principal characteristics of totalitarianism and authoritarianism and difference between them. The second one analyzes threebasicfeatures ofauthoritarianism – limited political pluralism, mentalities and political mobilization – and applies them toSlovak terms in 1939 – 1945. The application has shown there were features which are identical with characteristics of authoritarianism specified by Linz. Therefore, we cannot say the regime of the first Slovak Republic was totalitarian, but it was regime which tended to authoritarian type of non-democracies.

Bibliografické informácie (sk)

TOKÁROVÁ, Zuzana. Nedemokratické režimy podľa Juana J. Linza a štátny režim na Slovensku 1939 – 1945 v jeho typológii. Človek a spoločnosť, 2015, roč.18, č. 4.

Bibliographic information

TOKÁROVÁ, Zuzana. The regime of the Slovak Republic 1939 – 1945 analyzed through the typology of non-democratic regimes according to Juan J. Linz. Individual and Society, 2015, Vol. 18, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok