Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The trial of Vojtech Tuka in 1946

Proces s Vojtechom Tukom v roku 1946

Autor:

Peter Fedorčák, Katedra histórie, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, fedorcakp@gmail.com 

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Štúdia popisuje posledné roky života Vojtecha Tuku, jedného z predstaviteľov Slovenského štátu (1939 – 1945). Toto obdobie bolo výrazne poznačené zlým zdravotným stavom, ktorý bol oficiálnym dôvodom jeho stiahnutia sa z politiky v rokoch 1943 - 1944. Na konci vojny sa presunul do západného Rakúska, ktoré sa stalo francúzskou okupačnou zónou. Francúzska vojenská polícia ho zatkla v auguste 1945 v Kitzbüheli a internovala v Innsbrucku. Zlý zdravotný stav bol dôvodom, pre ktorý československé úrady urgovali jeho rýchly presun do republiky. Napriek tomu bol do Prahy prevezený až v decembri 1945, kde bol najskôr vypočutý kvôli norimberským procesom. Počas nasledujúceho procesu pred Národným súdom bol konfrontovaný s otázkami súvisiacimi so vznikom Slovenského štátu, s jeho aktivitou v období autonómie a jeho kontaktmi s nacistami v 20. rokoch 20. storočia, s marcovými udalosťami v roku 1939 a nepokojmi v Bratislave, s tzv. Ochrannou zmluvou s Nemeckom, s vojnou proti Poľsku a Sovietskemu zväzu, s hospodárskym a vojenským naviazaním na Nemecko, s rokovaniami v Salzburgu a so židovskou otázkou. Na otázky z obdobia jeho „prvého politického účinkovania“ do roku 1929 odpovedal len v intenciách svojej žiadosti o milosť z roku 1935. Proces sa skončil odsúdením a popravou V. Tuku v auguste 1946.

Abstract

The study describes the last years of Vojtech Tuka, one of the representatives of the Slovak State (1939-1945). This period was significantly affected by his ill health, which was the official reason for his withdrawal from politics in the years 1943-1944. At the end of the war he moved to western Austria, which became the French occupying zone. French military police arrested him in August 1945 in Kitzbühel and interned him in Innsbruck. Because of the very poor state of his health it was an urgent and speedy hearing. He was transported to Prague in December 1945 and was heard to supply information for the Nuremberg trials. Further questioning took place in May 1946 due to its own process at the National court. Investigators were interested in the circumstances of the Slovak State, his activity during the period of autonomy, his contacts with the Nazis in the 1920s, events of March 1939 and the riots in Bratislava, the Treaty of protection with Germany, the war against Poland and the Soviet Union, economic and military linkage to Germany, meeting in Salzburg and the Jewish question. On the questions of the period of his “first political activity” in 1929 he answered only with the intentions of his request for mercy from 1935. The process ended with sentencing and execution of Vojtech Tuka in August 1946.

Bibliografické informácie (sk)

FEDORČÁK Peter. Proces s Vojtechom Tukom v roku 1946. Človek a spoločnosť, 2015, roč. 18, č. 4.

Bibliographic information

FEDORČÁK Peter. The trial of Vojtech Tuka in 1946. Individual and Society, 2015, Vol. 18, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok