Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Results of the parliamentary elections to the Chamber of Deputies of the National Assembly in district Rožňava during the interwar period and minority issue (in comparison to districts Levice and Veľké Kapušany)

Výsledky parlamentných volieb do Poslaneckej snemovne Národného zhromaždenia v medzivojnovom období v okrese Rožňava a menšinová problematika (v porovnaní s okresmi Levice a Veľké Kapušany)

Autor:

Lucia Poláková, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav Košice, kanuscakova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Príspevok sa venuje analýze volebných výsledkov v jednotlivých parlamentných voľbách do Poslaneckej snemovne Národného zhromaždenia v medzivojnovom období. Porovnávané sú okresy Levice, Rožňava a Veľké Kapušany. Pozornosť je sústredená na to, ako národnostné zloženie obyvateľstva a sociálna skladba ovplyvnili politické dianie a výsledky parlamentných volieb v spomenutých okresoch. Levický okres mal približne rovnaký počet obyvateľov ako okres Rožňava. Okres Veľké Kapušany bol početnosťou obyvateľstva menší, ale vo všetkých skúmaných okresoch bolo približne rovnaké percentuálne zastúpenie predstaviteľov maďarskej minority.

Abstract

The paper deals with the analysis of election results, in particular parliamentary election, to the Chamber of Deputies of the National Assembly in the interwar period. Compared are districts Levice, Rožňava and Veľké Kapušany. The attention is focused on the national composition and social structure and its affect on the political process and parliamentary results in mentioned districts. District Levice had about the same population as district Rožňava. District Veľké Kapušany was in terms of population smaller but in all studied districts was approximately equal percentage of representatives of the Hungarian minority. Election results  from 1925, 1929 and 1935 show that despite a weaker representation of the Hungarian minority, when compared to the German minority, the representation of minorities in ČSR was fair and certainly better than the representation of the non-Hungarian nationalities in the pre 1918 Hungarian Parliament.

Bibliografické informácie (sk)

POLÁKOVÁ, Lucia. Výsledky parlamentných volieb do Poslaneckej snemovne Národného zhromaždenia v medzivojnovom období v okrese Rožňava a menšinová problematika (v porovnaní s okresmi Levice a Veľké Kapušany). Človek a spoločnosť, 2015, roč. 18, č. 4.

Bibliographic information

POLÁKOVÁ, Lucia. Results of the parliamentary elections to the Chamber of Deputies of the National Assembly in district Rožňava during the interwar period and minority issue (in comparison to districts Levice and Veľké Kapušany). Individual a

Článok v PDF

Zdieľať článok