Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Greek Catholic Church in cooperation with the Ukrainian liberation movement in the Carpathian region of Ukrainian Nationalists Organization (1945 – 1954)

Współpraca cerkwi grekokatolickiej z ukraińskim ruchem wyzwoleńczym w Karpackim kraju Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (1945 – 1954)

Autor:

Wasyl Ilnycjkyj, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Iwana Franki w Drohobyczu, vilnickiy@gmail.com

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Społeczeństwo na zachodzie Ukrainy pozostało ogólnie rzecz biorąc głęboko wierzącym. Żadne zakazy, groźby i terror nie były w stanie oddalić ludzi od religii i cerkwi. Ludność w dalszym ciągu w życiu codziennym przestrzegała normy religijne. Walkę z ukraińskim ruchem wyzwoleńczym władze radzieckie ściśle wiązali z likwidacją cerkwi grekokatolickiej, która stała na przeszkodzie sowietyzacji kraju i była częścią składową ruchu oporu. Dlatego też za największą przeszkodę władze radzieckie uznały współpracę GKC z ukraińskim ruchem wyzwoleńczym. Władza radziecka uznawała prawosławie, które trzymała pod ścisłą kontrola. Ograniczała jednak działalność kleru prawosławnego, cerkwi i klasztorów, konfiskując plony na terenach rolnych jak i budynki, które były wykorzystywane w celach kulturalnych czy administracyjnych. Przedstawiciele duchowieństwa wspierali działalność członków OUN materialnie, ukrywali w swoich mieszkaniach i cerkwiach działaczy podziemia oraz broń i zapasy. Mimo represji organy specjane w grekokatolickich domach nadal znajdowali patriotów, a w niektórych cerkwiach konfiskowali broń. Znaczna cześć duchownych grekokatolickich nie tylko zaopatrywała patriotów w żywność, ubrania, pieniądze i schronienie, ale zajmowała się również propagandą ideologiczną.

Abstract

The society in Western Ukraine generally remained deeply religious. No prohibitions, threats, nor terror could have separated men from his church and religion. In their everyday life the populace stuck to the religious norms. Besides, the struggle against the liberation movement was tightly connected with the liquidation of the Greek Catholic church altogether, because it hindered the sovietisation of the region and constituted a part of the Resistance Movement. Hence, the most serious problem for the Soviet regime was the collaboration of the Greek Catholic Church and Ukrainian liberation movement. The former recognized, the Orthodox rite, but did everything it could to strictly control the activities of the Orthodox clergy. The churchmen’s work was restricted, as well as those of the monasteries, church lands and constructions were confiscated and transferred to cultural, economic or administrative buildings. The priests assisted the OUN men both spiritually and materially, hid the men underground in their homes and stored weapons and ammunition in their churches. In spite of all the repressive measures, the secret agents continued to discover the nationalists’ hiding places in the homes of the GCC priests, whereas in the churches the weapons and bullets were found. It is worthy of note, that a considerable part of the Unia Church members not only supplied the nationalists with food, clothes, money, and hid them in their own homes, but also propagated the ideas.

Bibliografické informácie (sk)

ILNYCJKYJ, Wasyl. Współpraca cerkwi grekokatolickiej z ukraińskim ruchem wyzwoleńczym w Karpackim kraju Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (1945 – 1954). Človek a spoločnosť, 2015, roč. 18, č. 4.

Bibliographic information

ILNYCJKYJ, Wasyl. Greek Catholic Church in cooperation with the Ukrainian liberation movement in the Carpathian region of Ukrainian Nationalists Organization (1945 – 1954). Individual and Society, 2015, Vol. 18, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok