Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Job insecurity: individual and organizational consequences

Zamestnanecká neistota: individuálne a organizačné dôsledky

Autor:

Lucia Ištoňová, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Košice, istonova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Zamestnanecká neistota predstavuje aktuálny ťaživý problém pre mnohých zamestnaných ľudí. Táto štúdia sa venuje vybraným individuálnym a organizačným dôsledkom zamestnaneckej neistoty. Na individuálnej úrovni sme sa zamerali na pracovnú spokojnosť, zatiaľ čo na úrovni organizačnej sme pozornosť venovali afektívnemu záväzku voči organizácii a zámeru organizáciu opustiť. Výskumný súbor pozostával zo 111 respondentov (muži 45% a ženy 55%) získaných príležitostným výberom. Priemerný vek respondentov bol 37,98 roka (SD = 6,88). V štúdii boli využité štyri škály: Škála kognitívnej a afektívnej zamestnaneckej neistoty (Elizur, & Borg, 1992), Škála pracovnej spokojnosti (Warr, Cook, & Wall, 1979), Škála afektívneho záväzku (Meyer, & Allen, 1997) a Škála na meranie zámeru fluktuácie (Roodt, 2004). Výsledky naznačujú signifikantný negatívny vzťah medzi zamestnaneckou neistotou a pracovnou spokojnosťou. Afektívna zamestnanecká neistota sa preukázala ako signifikantný prediktor poklesu pracovnej spokojnosti. V prípade afektívneho záväzku voči organizácii a zámeru organizáciu opustiť sa nepreukázali signifikantné vzťahy so zamestnaneckou neistotou. Táto štúdia ponúka jedny z prvých zistení získaných na slovenskej vzorke. Je však potrebné realizovať ďalšie štúdie, pokiaľ možno longitudinálne, zaoberajúce sa danou témou na väčšej vzorke. 

Abstract

Job insecurity represents a prevailing problematic issue for many employed people. In this study we examined chosen individual and organizational consequences of job insecurity. On the individual level we focused of job satisfaction, whereas on the organizational level we focused on affective commitment and turnover intentions. Research sample consisted of 111 respondents (men 45% and women 55%) acquired via non–probability sampling. The average age of respondents was 37,98 years (SD = 6,88). Four measures were used. Namely: Scale of affective and cognitive job insecurity (Elizur, & Borg, 1992), Job Satisfaction Scale (Warr, Cook, & Wall, 1979), Affective Commitment Scale (Meyer, & Allen, 1997) and Turnover intention scale (Roodt, 2004). The results suggested that job insecurity is significantly negatively associated with job satisfaction. Moreover affective job insecurity seems to be significant predictor of worsen job satisfaction. However, job insecurity was not significantly linked to affective commitment nor to fluctuation. The present study provides results that are first of its kind acquired on the Slovak sample. Nevertheless more, preferably longitudinal, studies are needed on this topic.

Bibliografické informácie (sk)

IŠTOŇOVÁ, Lucia. Zamestnanecká neistota: individuálne a organizačné dôsledky. Človek a spoločnosť, 2015, roč. 18, č. 4.

Bibliographic information

IŠTOŇOVÁ, Lucia. Job insecurity: individual and organizational consequences. Individual and Society, 2015, Vol. 18, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok