Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Nationalist activities Spiš inhabitants after establishment of Czechoslovak Republic

Nacionalistické aktivity obyvateľov Spiša po vzniku Československej republiky

Autor:

Martin Furmanik, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav Košice, furmanik@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Štúdia sa venuje nacionalistickým aktivitám obyvateľov Spiša krátko po vzniku Československa. Koniec prvej svetovej vojny a zánik Uhorska priamo podnietil nacionalistické aktivity obyvateľov Slovenska vo všetkých jeho regiónoch, teda aj v regióne Spiša. Povaha a rozmer týchto aktivít na Spiši bola v tomto regióne determinovaná jeho multietnicitou. Preto sa na Spiši aktivizovali príslušníci jednotlivých národností – slovenskej, nemeckej, maďarskej a rusínskej. Nacionalistické prejavy v sledovanom období boli spojené predovšetkým s pôsobením národných rád týchto národností. Maďarská národná rada, Nemecká národná rada a Východoslovenská rada boli podporované maďarskou vládou, ktorá v tom čase nad územím vládla. Slovenská národná rada bola naopak v defenzíve. Po obsadení Spiša v decembri 1918 československým vojskom sa situácia obrátila. Prouhorsky orientované rady boli buď zrušené, alebo sa dostali do defenzívy a Slovenská národná rada bola československou vládou podporovaná. Aj v priebehu roka 1919 sa vyskytli rôzne prejavy za Československo a proti nemu, čomu sa taktiež venuje predkladaná štúdia.

Abstract

The study deals with the nationalist activities of the Spiš inhabitants after the establishment of Czechoslovakia. The end of the First World War and the destruction of Hungary directly stimulated nationalist activities of the Slovak population in all its regions, even in the Spiš region. The nature and dimension of these activities in Spiš region, was determined by its multi-ethnicity. Therefore in Spiš were mobilized members of various nationalities - Slovak, German, Hungarian and Ruthenian. Nationalist manifestations in the observed period were mainly related to the operation of national councils of these nationalities. The Hungarian National Council, the German National Council of and East Slovak Council were supported by the Hungarian government, which at that time ruled over the territory. On the contrary, the Slovak National Council was on the defensive. After the occupation of Spiš by Czechoslovak army in December 1918, the situation turned. Pro-Hungarian oriented councils were either cancelled or got to the defensive and the Slovak National Council was encouraged by Czechoslovak government. During the year 1919 there was a different manifestation for Czechoslovakia and against it, what will be addressed to this paper, too.

Bibliografické informácie (sk)

FURMANIK, Martin. Nacionalistické aktivity obyvateľov Spiša po vzniku Československej republiky. Človek a spoločnosť, 2016, roč. 19, č. 1.

Bibliographic information

FURMANIK, Martin. Nationalist activities Spiš inhabitants after establishment of Czechoslovak Republic. Individual and Society, 2016, Vol. 19, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok