Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Oral history in concept of contemporary history and oral history in Czech Republic

Oral history v konceptu soudobých dějin a oral history v České republice

Autor:

Klára Kohoutová, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav, Košice, kohoutova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Oral history se ve státech západní Evropy a především pak v Severní Americe mohla po skončení druhé světové války svobodně rozvíjet, metodologicky utvářet a obohacovat humanitní badatele. V československém prostředí se z politických důvodů nemohla uplatňovat až do roku 1989. Po pádu Železné opony začala pronikat i do států bývalého Východního bloku, včetně Československa. V prvopočátcích však čelila určité rezervovanosti a kritice zejména ze strany klasických historiků, kteří ji odmítali z mnoha důvodů. Dnes, po více než čtvrt století, je situace jiná. Oral history si v České republice vydobyla své místo mezi ostatními humanitními vědami, situace však stále není srovnatelná se státy západní Evropy, kde se oral history zabydlela již o dvě generace dříve.  Příspěvek podává metodologické a historické shrnutí o oral history. Pojednává o vzniku metody, jejím vývoji, pozitivních a negativních aspektech a v neposlední řadě o institucionální ukotvenosti v České republice. Stať je založena na syntéze dostupného odborného materiálu, jako i a na vlastních zkušenostech autorky. Cílem je seznámit čtenáře s dějinami a původem oral history, dále poukázat na největší problémy, se kterými se orální historici musí vypořádat, a podat přehled o vývoji metody v České republice, stejně jako o stěžejních projektech.

Abstract

After the end of World War II in the countries of Western Europe and especially in North America oral history could be methodologically shaped and developing freely. For political reasons oral history could not assert itself until 1989 in Czechoslovakia. After the fall of the Iron Curtain oral history began to expand into Eastern Bloc´s countries including Czechoslovakia. At that time oral history was facing criticism and some kind of demureness from classical historians, who have rejected oral history for many reasons. After more than a quarter of the century the situation has changed. In the Czech Republic oral history has its place between other humanitarian sciences, however the situation is still not comparable with states of Western Europe where oral history has settled already two generations earlier. The contribution provides a methodological and historical summaries of oral history. Article discusses the creation of methodology, its development, positive and negative aspects and institution in the Czech Republic. The article is based on a synthesis of available materials and on the author´s own experience. The aim is to make the reader familiar with oral history´s origin and its development and highlights the challenges that oral historians face. The article presents an evolution of methodology in the Czech Republic and the most important projects.

Bibliografické informácie (sk)

KOHOUTOVÁ, Klára. Oral history v konceptu soudobých dějin a oral history v České republice. Človek a spoločnosť, 2016, roč. 19, č. 1.

Bibliographic information

KOHOUTOVÁ, Klára. Oral history in concept of contemporary history and oral history in Czech Republic. Individual and Society, 2016, Vol. 19, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok