Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Early adolescents’ smoking experience and parental smoking; moderating role of parental education level

Skúsenosť s fajčením v skorej adolescencii a fajčenie rodičov; moderačná rola vzdelania rodičov

Autor:

Mária Bačíková, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Filozofická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice, maria.bacikova@upjs.sk

Marianna Berinšterová, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Filozofická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice, marianna.berinsterova@upjs.sk

Oľga Orosová, Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia, Filozofická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice, olga.orosova@upjs.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

V predchádzajúcich štúdiách bol potvrdený vzťah medzi fajčením rodičov a fajčením ich detí. O možných mediátoroch tohto vzťahu je však v dostupnej literatúre menej informácií. Príspevok sa venuje problematike vzťahu medzi fajčením rodičov a skúsenosťou s fajčením detí v období skorej adolescencie. Toto vývinové obdobie je vo výskume často prehliadané, hoci je kľúčovým pre realizovanie prevencie. Ďalším krokom v príspevku je sledovať úlohu vzdelania rodičov ako možného mediátora tohto vzťahu. Údaje boli získané od 1098 respondentov (priemerný vek 11,5 roka, 54% tvoria dievčatá) zo 60 základných škôl v rámci celého Slovenska, ktorí vyplnili dotazník. Analyzovaním údajov pomocou logistickej regresie sme zistili nasledujúce: (1) matkine i otcove denné fajčenie súviselo so skúsenosťou s fajčením adolescentov, (2) vzdelanie rodičov bolo moderátorom sledovaného vzťahu. Adolescenti, ktorých matky fajčiarky mali vysokoškolské vzdelanie, uvádzali častejšie skúsenosť s fajčením. Naopak, adolescenti, ktorých otcovia fajčiari mali vysokoškolské vzdelanie, uvádzali skúsenosť s fajčením menej často. Výsledky sú bližšie diskutované v príspevku.

Abstract

The relationship between parental smoking and adolescent smoking behavior has been well documented in previous studies. Less is known, however, about possible moderators of such relationship. The present study focuses on the relationship between parental smoking and adolescent smoking experience in early adolescence. This period has been sofar neglected in research. Further, we study parental education level as possible moderator of this relationship. Questionnaire data were collected among 1098 early adolescents (mean age 11.5 years; 54% girls). Logistic regression analyses revealed following results: (1) maternal and paternal smoking is associated with early adolescents smoking experience; (2) moderating effect of parental education was found in sense that having smoking mother with higher education increased the probability of smoking, while having smoking father with lower education increased the probability of smoking. Results are further discussed.

Bibliografické informácie (sk)

BAČÍKOVÁ, Mária – BERINŠTEROVÁ, Marianna – OROSOVÁ, Oľga. Skúsenosť s fajčením v skorej adolescencii a fajčenie rodičov; moderačná rola vzdelania rodičov. Človek a spoločnosť, 2016, roč. 19, č. 1.

Bibliographic information

BAČÍKOVÁ, Mária – BERINŠTEROVÁ, Marianna – OROSOVÁ, Oľga. Early adolescents’ smoking experience and parental smoking; moderating role of parental education level. Individual and Society, 2016, Vol. 19, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok