Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Something from the History of Ukrainian-Czech-Slovak Educational and Scientific Relations in the latter half of the 19th century

Something from the History of Ukrainian-Czech-Slovak Educational and Scientific Relations in the latter half of the 19th century

Autor:

Oksana Ivanenko, Department of international relations history and foreign policy of Ukraine, Institute of History of Ukraine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, oxana_ivanenko@ukr.net

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

На основі документів Центрального державного історичного архіву України (м. Київ), Відділу рукописних фондів і текстології Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського у статті висвітлено значення діяльності вчених Харківського, Св. Володимира (Київського) й Новоросійського (Одеського) університетів для розвитку українсько-чесько-словацьких зав’язків другої половини ХІХ ст. У статті наголошується, що  українсько-чесько-словацькі науково-освітні зв’язки сприяли зміцненню культурної єдності слов’янських народів, збагаченню міжслов’янської співпраці. Національне відродження слов’янських народів, що ґрунтувалося на ідеології Великої французької революції (1789) та Романтизму, супроводжувалося поглибленням інтересу до вивчення історії, фольклору, етнографії, національних мов і літератур, зростанням національної самосвідомості слов’ян, зрештою – розквітом науки, освіти, мистецтва і багатовікових традицій міжслов’янських зв’язків.

Abstract

On the basis of documents of Central state historical archive of Ukraine (Kyiv), Department of manuscripts and textual studies of T. Shevchenko Institute of Literature of the National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Manuscripts of V. Vernadskyi National library of Ukraine this article deals with the significance of Kharkov, St.Vladymyr (Kyiv), Novorossiya (Odessa) Universities’ scientists’ activities for development of Ukrainian-Czech-Slovak relations in the second half of the 19th century. The article notes that Ukrainian-Czech-Slovak scientific and educational links strengthened cultural unity of the Slavonic peoples, enriched inter-Slavic cooperation. National rebirth of the Slavonic peoples, based on French Revolution (1789) ideology and Romanticism, accompanied by the deepening of interest in the history, folklore, ethnography, national languages and literatures, the growth of Slavs’ national consciousness, eventually – the flowering of science, education, art and centuries-old traditions of inter-Slavonic ties.

Bibliografické informácie (sk)

IVANENKO, Oksana. Something from the History of Ukrainian-Czech-Slovak Educational and Scientific Relations in the latter half of the 19th century. Človek a spoločnosť, 2016, roč. 19, č. 1.

Bibliographic information

IVANENKO, Oksana. Something from the History of Ukrainian-Czech-Slovak Educational and Scientific Relations in the latter half of the 19th century. Individual and Society, 2016, Vol. 19, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok