Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 2

Original Articles

Political development of the Hungarian opposition parties in the interwar Czechoslovak Republic

Milan Olejník, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav Košice, olejnik@saske.sk

The selected aspects of a successful recruitment campaign for workers for the Eastern Slovak Ironworks

Marianna Bobková, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav Košice, bobkova@saske.sk

Mental Disorders and Construction of Normality

Jan Škrob, Katedra obecné antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze, j.j.skrob@gmail.com

Martin Charvát, Katedra elektronické kultury a sémiotiky, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze, martycharvat@hotmail.cz 

The effect of temperament and self-esteem on resilience of university students

Jan Sebastian Novotný, Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita v Brně, sebastian.novotny@gmail.com

Klára Seidlová, Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, kl.seidlova@gmail.com

Adéla Tarinová, Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně, adtar@seznam.cz

Identification of factors of perception of advertising and factors of perception of manipulation

Miroslav Frankovský, Katedra manažérskej psychológie, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove, miroslav.frankovsky@unipo.sk

Zuzana Birknerová, Katedra manažérskej psychológie, Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove, zuzana.birknerova@unipo.sk

Discussion

The foundation of sources for the study of the Canadian immigration policy relating to the Ukrainian immigrants in 1918 – 1939

Dzyra Olesya, Research Institute of Ukrainian Studies, Ministry of Education of Ukraine, Kiev, dzyraolesya@mail.ru

Reviews and anotations

FICERI, Ondrej. Košice v slovenskej historiografii. Košice : Dejepisný spolok v Košiciach, 2016, 266 s. ISBN 978-80-971895-2-5

Lucia Poláková; kanuscakova@saske.sk 

MATOUŠEK, Oldřich – PAZLAROVÁ, Hana a kol. Podpora rodiny: manuál pre pomáhajúce profesie. Praha : Portál, 2014, 171 s., ISBN 978-80-262-0697-2.

Katarína Kotradyová; kkatarinay@gmail.com

ČARNOGURSKÝ, Pavol. Súboj s komunizmom 2. Bratislava : Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2015, 367 s. ISBN 978-80-8061-858-2

Lucia Heldáková, luckaheldakova@gmail.com

Reports

Report from XV. Congress of Slovak Historical Society, Slovak Academy of Sciences, Skalica, May, 11th – 13th, 2016

Nikola Regináčová, nikola.reginacova@upjs.sk 

Report from the conference

Klara Kohoutová, kohoutova@saske.sk 

Report from the conference „Rethinking Europe of twentieth century: Movers of history?“, Brno, April, 12th – 13th, 2016

Martin Furmanik, furmanik@saske.sk

2

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok