Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Mental Disorders and Construction of Normality

Duševní poruchy a konstrukce normality

Autor:

Jan Škrob, Katedra obecné antropologie, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze, j.j.skrob@gmail.com

Martin Charvát, Katedra elektronické kultury a sémiotiky, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova v Praze, martycharvat@hotmail.cz 

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Cílem předloženého článku je analýza a představení tématu duševních poruch jako sociálně konstruovaných entit, přičemž toto téma sledujeme s ohledem na kategorii normality chápané v socio-kulturním a nikoliv pouze v medicínském smyslu. Naši metodologickou pozici je nutno chápat jako pozici sociálně konstrukcionistickou, kdy za podnětné pokládáme koncepce vypracované jak sociální antropologií a sémiotikou, tak existenciální psychoterpatí či tzv. „Mad Studies“. V rámci teoretického uchopení duševní poruchy jako tématu sociální antropologie předpokládáme, že duševní porucha patří k základním konceptům, které spoluutvářejí společenské a kulturní chápání normality: normalita na úrovni prožívání, myšlení a chování se do velké míry definuje negativně – tedy tím, co není – a v opozici k ní stojí právě mimo jiné duševní porucha. Náš další předpoklad je, že normalita se v běžném diskurzu naší společnosti stává signifikantní v oblastech duševního zdraví, sexuality a genderu, přičemž tyto oblasti mohou různě splývat: jinakost na úrovni sexuality nebo genderu může být – a často také je – interpretována jako symptom duševní poruchy. Výsledné zjištění textu bychom mohli charakterizovat tak, že na obecnější rovině vidíme arbitrárnost hranice mezi tím, co se pokládá za normální a zcela v pořádku, a poruchou. Charakter této hranice závisí na mnoha věcech, které spíše než s medicínou souvisejí například se společenskými a kulturními pravidly. Na konkrétnější úrovni je pak vidět lékař jako konstruktér, který z jednotlivých znaků (symptomů) sestavuje celky diagnóz. Tyto celky se mohou přeskupovat, posouvat i úplně rozpadat. Zkoumání duševní poruchy jako součásti sociálně konstruované reality tak umožňuje nahlédnout i mocenskou dynamiku a nesamozřejmost zdánlivě přirozených kategorií jako je zdraví a nemoc, respektive normalita a abnormalita.

Abstract

The text provides a description as well as an analysis of mental disorders as socially constructed entities while focusing on the category of normality not only in its medical sense but also in social and cultural one. Our methodology has to be understood as rooted in social constructionism. We work with concepts created within social anthropology and semiotics but also existentialist psychotherapy or Mad Studies. When postulating mental disorder as a topic of social anthropology, we suggest that mental disorder is one of the key concepts behind the social and cultural understanding of normality: normality in regard to emotions, thinking, and behaviour is to a great extent defined negatively – that is, by what it isn't – with mental disorder being one of its major opposites. Normality in Western societies is significant mostly in the areas of mental health, sexuality, and gender whereas these areas may overlap; being different in terms of sexuality or gender (as in gender identity or gender expression) may be – and often is – interpreted as a sign of a mental disorder.

As for our findings, on a general level we suggest that the binary between the normal and unproblematic on the one hand and a disorder on the other hand is arbitrary. The border between the two categories has to do with social and cultural rules more than with actual medicine. More specifically, we describe a physician as a constructor who puts individual signs (symptoms) together and forms diagnoses which can change their structure, shift, or even break down completely.

Researching mental disorders as a part of the socially constructed reality allows us to see the power dynamics and questionability of seemingly natural categories such as health and illness, or normality and abnormality.

Bibliografické informácie (sk)

ŠKROB, Jan – CHARVÁT, Martin. Mental Disorders and Construction of Normality. Človek a spoločnosť, 2016, roč. 19, č. 2.

Bibliographic information

ŠKROB, Jan – CHARVÁT, Martin. Mental Disorders and Construction of Normality. Individual and Society, 2016, Vol. 19, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok