Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Political development of the Hungarian opposition parties in the interwar Czechoslovak Republic

Political development of the Hungarian opposition parties in the interwar Czechoslovak Republic

Autor:

Milan Olejník, Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, Spoločenskovedný ústav Košice, olejnik@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Štúdia je venovaná základným otázkam politického vývoja maďarských opozičných strán v období prvej Československej republiky (ČSR). V rámci pluralitnej demokracie ČSR pôsobil celý rad politických subjektov, vrátane strán založených na etnickom princípe. V prostredí maďarskej komunity sa vyprofilovali ako primárni predstavitelia maďarskej opozície Krajinská kresťansko-socialistická (KKSS) a Maďarská národná strana (MNS). I keď obe strany hájili záujmy predovšetkým maďarského obyvateľstva, existovali medzi nimi rozdiely v konfesionálnej oblasti, ale tiež v ich schopnosti získať voličov mimo maďarskú komunitu. V prípade KKSS, ktorá sa prezentovala ako vyhranene katolícka strana, to bola časť slovenských katolíkov. Maďarskú národnú stranu, združujúcu prevažne kalvínov maďarskej národnosti, volil aj segment židovskej minority. Obe politické strany sa líšili aj v otázke ich prístupu k vládnej koalícii. Zatiaľ čo MNS nepresadzovala politiku opozície voči vláde za každú cenu a bola ochotná spolupracovať s vládnymi stranami v prípade splnenia určitých požiadaviek,ktoré by viedli k zlepšeniu postavenia maďarského obyvateľstva, pre vedenia KKSS akákoľvek dohoda s vládou bola vylúčená. Až do zjednotenia KKSS a MNS vroku 1936, obe strany pôsobili v rámci československej politickej scény ako autonómne subjekty. Dramatický vývoj politickej situácie v závere roku 1938 vyústil do radikálnej zmeny postavenia aj maďarskej politickej opozície, ako aj situácie maďarského obyvateľstva na Slovensku. Na základe Viedenskej arbitráže 2.novembra 1938, bola značná časť južného Slovenska, kde žila väčšina príslušníkov maďarskej minority, anektovaná Maďarskom.   

Abstract

The paper dealswith the basic issues of political development of Hungarian opposition partiesduring the period of the First Czechoslovak Republic (CSR). Within the frame ofa parliamentary democracy in CSR the whole array of political parties was active,including political associations based on the ethnic principle. Among theHungarian community the primary role was played by the Provincial ChristianSocial Party (PChSP) and the Hungarian National Party (HNP). Eventually, eventhough they were representing primarily interests of the Hungarian population,they differed in their confessional orientation, but also in their ability togain support of voters outside the Hungarian community. PChSP, whichrepresented itself as the strictly Catholic Party, was able to attractpreferences of a segment of Slovak Catholics. On the other side, the HungarianNational Party could count on votes of certain number of members of the Jewishminority. The both parties differentiated also in their approach to rulingcoalition. Whereas MNS was pursuing a policy of opposition in somecircumstances it was open to cooperation with government if its demands aimedat improvement of the status of Hungarian community would be met, the PChSP wasa priori against any cooperation with government. Till their unification bothHungarian opposition parties were active as autonomous political associations.A dramatic development of political situation at the close of 1938 resulted ina radical change of the status of the Hungarian political opposition as well asHungarian population. On the basis of Vienna Arbitrage from 2 November 1938, asizeable part of the Southern Slovakia, where the majority of members of theHungarian minority lived was annexed by Hungary. 

Bibliografické informácie (sk)

OLEJNÍK, Milan. Politický vývoj maďarských opozičných strán v medzivojnovej Československej republike. Človek a spoločnosť, 2016, roč. 19, č. 2.

Bibliographic information

OLEJNÍK, Milan. Political development of theHungarian opposition parties in the interwar Czechoslovak Republic. Individualand Society, 2016, Vol. 19, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok