Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The effect of temperament and self-esteem on resilience of university students

Vliv temperamentu a self-esteem na resilienci u vysokoškolských studentů

Autor:

Jan Sebastian Novotný, Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita v Brně, sebastian.novotny@gmail.com

Klára Seidlová, Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci, kl.seidlova@gmail.com

Adéla Tarinová, Katedra psychologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně, adtar@seznam.cz

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Cílem studie bylo analyzovat přímý a nepřímý vliv temperamentových charakteristik osobnosti na resilienci a roli self-esteem v nepřímém vlivu. Výzkumný soubor tvořilo 96 vysokoškolských studentů. Věk respondentů se pohyboval v rozpětí 19–30 let (M = 21.75, SD = 2.07). Použité metody zahrnovaly Adults Temperament Questionnaire a Resilience Scale for Adults a Rosenberg Self–Esteem Scale. Vztahy byly analyzovány pomocí strukturního modelu (analýza cest). Výsledný model prokázal dobrou shodu: χ2 (2, 96) = .3.974, p = .137, CFI = .986, TLI = .930, RMSEA =  .102 (90% CI = .000, .250, PCLOSE = .202), SRMR = .045 a sílu (.98). Výsledky prokázaly přímý i nepřímý vliv temperamentových charakteristik na resilienci. Negativní afektivita a extraverze ovlivňují self–esteem (β = –.36, p < .001; β = .21, p = .031; R2 = .233). U negativní afektivity se projevil přímý negativní vliv na vnímání sebe sama (β = –.46, p < .001) a plánovanou budoucnost (β = –.33, p < .001), a zároveň nepřímý vliv skrze self–esteem (β = –.11, p < .001 a β = .07, p < .01). Extraverze ovlivňuje vnímání sebe sama a plánovanou budoucnost pouze nepřímým vlivem skrze self–esteem (β = –.46, p < .001 a β = .06, p < .01). Zjištěné vlivy proměnných (přímý a nepřímý vliv negativní afektivity a nepřímý vliv extraverze) vysvětlují relativně významnou část variance vnímání sebe sama (R2 = .425) a plánované budoucnosti (R2 = .289). Omezením studie je menší soubor respondentů a jeho specifičnost (univerzitní studenti), které neumožňuje abstrakci na obecnou dospělou populaci. Z praktického hlediska se ukazuje, že (především) u jedinců, kteří se vyznačují strukturou temperamentu, vnímanou jako méně žádoucí (např. tzv. obtížný temperament), může rozvoj pozitivního self–esteem působit jako kompenzační mechanismus vlivu temperamentu na schopnost adaptivně reagovat na životní výzvy a náročné životní situace. Jako ideální se jeví kombinace podpory/rozvoje (1) pozitivního self–esteem a (2) schopnosti kontrolovat/modifikovat (behaviorální) projevy temperamentu.

Abstract

The aim of this study was to analyze the direct and indirect effects of temperament personality characteristics on the resilience and the role of self-esteem in the indirect effect. The research sample consisted of 96 university students. The research sample consisted of 96 college students aged 19 to 30 years (M = 21.75, SD = 2.07). Adults Temperament Questionnaire, Resilience Scale for Adults, and Rosenberg Self-Esteem Scale were used. The effects were analyzed with a structural model (path analysis). The resulting model showed good fit: χ2 (2, 96) = .3.974, p = .137, CFI = .986, TLI = .930, RMSEA =  .102 (90% CI = .000, .250, PCLOSE = .202), SRMR = .045 and power (.98). The results showed a direct and indirect impact of temperament characteristics on resilience. Negative affectivity and extraversion affect self-esteem (β = –.36, p < .001; β = .21, p = .031; R2 = .233). Negative affectivity showed a direct negative effect on perception of self (β = –.46, p < .001) and planned future (β = –.33, p < .001), and the indirect effect through self-esteem (β = –.11, p < .001 and β = .07, p < .01). Extraversion affects the perception of self and planned future only indirectly through self-esteem (β = –.46, p < .001 and β = .06, p < .01). Identified effects of variables (direct and indirect effect of negative affectivity and indirect effect of extraversion) explain the relatively large proportion of the variance of perception of self (R2 = .425) and planned future (R2 = .289). Limitation of the study is the small sample of respondents and its specificity (university students), which does not allow the abstraction on the general adult population. From a practical standpoint, it appears that targeted support of positive self-esteem (especially) in individuals who are characterized by the less desirable structure of temperament (so-called “difficult temperament”) may act as a compensatory mechanism of the temperament’s effect on the ability to adaptively respond to environmental challenges and difficult situations in life. As an ideal combination seems to be the support/development (1) of positive self-esteem and (2) the ability to control/modify (behavioral) manifestations of temperament.

Bibliografické informácie (sk)

NOVOTNÝ, Jan Sebastian – SEIDLOVÁ, Klára – TARINOVÁ, Adéla. Vliv temperamentu a self-esteem na resilienci u vysokoškolských studentů. Človek a spoločnosť, 2016, roč. 19, č. 2.

Bibliographic information

NOVOTNÝ, Jan Sebastian – SEIDLOVÁ, Klára – TARINOVÁ, Adéla. The effect of temperament and self-esteem on resilience of university students. Individual and Society, 2016, Vol. 19, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok