Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The East Slovakian Ironworks and Selected Demographic Indexes of the City of Košice from 1960 to 1989. Part I. Population movement

The East Slovakian Ironworks and Selected Demographic Indexes of the City of Košice from 1960 to 1989. Part I. Population movement

Autor:

Zlatica Sáposová, Centre of Social and Psychological Studies of the Slovak Academy of Sciences, Institute of Social Sciences, Košice, saposova@saske.sk

Marianna Bobková, Centre of Social and Psychological Studies of the Slovak Academy of Sciences, Institute of Social Sciences, Košice, bobkova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Na základe rozhodnutia vtedajšej československej vlády (po podpísaní  zakladacej listiny zriaďujúcej národný podnik Východoslovenské železiarne dňa 1. apríla 1959) 4. januára 1960 sa začala výstavba hutníckeho kombinátu na rozlohe viac ako 750 hektárov na katastrálnom území obcí Šaca, Veľká Ida, Sokoľany, Haniska, Bočiar. Východoslovenské železiarne ponúkli zamestnanie pre tisícky odborných ako aj nekvalifikovaných pracovníkov. Mesto sa stalo centrom ťažkého priemyslu a vďaka pracovným príležitostiam dlhodobo aj cieľom vnútornej migrácie. Kvôli pohybu obyvateľstva (prirodzený pohyb a migrácia) za tridsať rokov (1960-1990) počet populácie mesta dynamický rástol. Zároveň nastali aj zmeny v štruktúre obyvateľstva. Východoslovenské železiarne zmenili obraz a charakter Košíc. Štúdia si vytýčila za cieľ preskúmať vzájomný vzťah demografických a hospodárskych javov v Košiciach počas a  po ukončení výstavby Východoslovenských železiarní v období  socializmu. Výskum o vzájomnom vplyve populácie a ekonomiky je rozdelený na dve časti. Prvá časť sleduje vplyv hospodárstva na pohyb obyvateľstva, druhá časť sa venuje štruktúre  obyvateľstva. Predkladaná prvá časť práce sa zameriava na pohyb obyvateľov Košíc počas výstavby a prevádzky Východoslovenských železiarní od roku 1960 do roku 1989. Okrem pohybu obyvateľstva sú v úvodnej časti štúdie prezentované aj hlavné charakteristické črty socialistickej industrializácie ako aj základné informácie o dôvodoch výstavby železiarní v Košiciach. Práce, ktoré sa venujú obdobiu  rokov 1960-1989 nemôžu obísť ani dobovú propagandu, ktorá  patrila medzi základné mocenské prvky komunistickej strany, preto štúdia tiež predstaví základnú líniu propagandy súvisiacej výstavby VSŽ. Okrem toho štúdia otvára množstvo výskumných otázok z historickej demografie Košíc v období socializmu, ktoré ešte čakajú na hlbšiu analýzu. Žiaľ historicko-demografický vývoj populácie mesta v druhej polovici 20. storočia (ako aj iné obdobie) nie sú dostatočne spracované. Existujúca odborná literatúra sa poväčšine venuje len územiu Slovenska, prípadne iným regiónom (Tišliar P.; Šprocha B.; Bleha B., Vaňo B.; Matlovič R., Mládek J.) pričom sa sústreďuje na čiastkovú problematiku, napríklad na vymedzené desaťročie, sčítanie obyvateľstva, vybranú zložku štruktúry obyvateľstva, prípadne len na hospodárske alebo politické faktory ovplyvňujúce demografiu obyvateľstva. Najmä z geografického prostredia boli publikované hodnotné práce o populácií mesta z pohľadu geografa. Pritom skúmanie nastolenej problematiky z hľadiska interdisciplinarity by objasnilo hlbšie spojitosti (vzájomné súvislosti) medzi jednotlivými spoločenskými a ekonomickými procesmi daného obdobia. Slovensko po druhej svetovej vojne patrilo k zaostalým agrárnym oblastiam s vysokou skrytou nezamestnanosťou a nedostatkom pracovných príležitosti v priemysle ako aj v ostatných sektoroch hospodárstva. Podľa leninskej revízie marxizmu bolo v takýchto krajinách nutné okrem rozvíjania socialistických výrobných vzťahov a kvalitatívnych premien spoločenského vedomia ľudu utvoriť aj materiálno-technickú základňu socializmu. Hlavnými metódami bola socialistická industrializácia, urbanizácia, združstevnenie dediny a vybudovanie socialistickej poľnohospodárskej veľkovýroby. Industrializácia uskutočňovaná na Slovensku vychádzala zo sovietskeho modelu, čo znamenalo, že v rámci socialistického rozvoja priemyslu bol v prvom rade podporovaný ťažký priemysel (napr. hutníctvo, zbrojný priemysel, strojárstvo). Orientácia na ťažký priemysel vyplynula z ekonomického postavenia Československa v sovietskom bloku ako aj hranica Československa a Sovietskeho zväzu. Rozvoj ťažkého priemyslu podporili aj slovenskí politici a národohospodári, ktorí sa domáhali výstavby viacerých závodov tohto druhu s odôvodnením, že poskytnú pracovné príležitosti a vytvoria základňu pre spracovateľský priemysel.

Abstract

Based on the decision of the then Czechoslovak government, on 1 April 1959 the memorandum establishing the national company Východoslovenské železiarne – East Slovakian Ironworks – was signed. On 4 January 1960, the construction of the metallurgical plant on a surface area 750+ ha started in the administrative area of the villages Šaca, Veľká Ida, Sokoľany, Haniska and Bočiar. The East Slovakian Ironworks offered employment possibilities to thousands of educated professionals and uneducated workers. The city became a centre of heavy industry and - due to the open positions - also a target of internal migration. Due to population movements (natural increase/decrease and migration), the headcount of the city saw a dynamic growth for thirty years (1960 to 1990). This led also to a change in the population structure. The East Slovakian Ironworks changed the image and the character of Košice. This study aims to research the relationship of the demographic and economic phenomena in Košice during the construction of the East Slovakian Ironworks and in the following period, during the era of socialism. This paper, researching the connection of population and economics, is separated into two parts. The first part of the study deals with the impact of the economy on migration, while the other deals with the population structure. This first part of the study focuses on migration of the population of the city during the erection and operation of the East Slovakian Ironworks from 1960 to 1989. In addition to migration, this introductory part of the study presents also the main characteristics of socialist industrialisation, as well as the basic information concerning the reasons of constructing the plant in Košice. As a necessity, studies dealing with the period of socialism must deal with the bureaucratic propaganda, which was one of the basic elements of power of the Communist Party; therefore the present study shows the main line of propaganda surrounding the erection of the East Slovakian Ironworks. In addition to the above, the present study presents also a number of research issues concerning the historic demography of the city of Košice in the period of socialism, requiring deeper analysis. Unfortunately, the historical demographic developments of the population of the city, occurring during the second half of the 20th century (similarly to the other eras) have not been sufficiently processed yet. The existing scientific publications mostly deal only with Slovakia as a whole, or, eventually, with other regions (Tišliar P.; Šprocha B.; Bleha B., Vaňo B.; Matlovič R., Mládek J.) while focusing on a part of the problem, such as a specific decade, a census, a selected element of the population structure, or some economic or political factors influencing population demography. Serious works concerning the population of the city have been published; however, from a geographer's point of view. Nevertheless, an interdisciplinary approach to the specified problem (combining sociology, historical demography, economics and geography) could reveal deeper associations (correlations) of the respective social and economic processes of the period. After the World War II, Slovakia was one of the undeveloped agricultural regions with high hidden unemployment and lack of jobs in the industry and in the other sectors of the economy (By the end of 1937, 105 thousand people worked in the industry in Slovakia, while this number was 1.4 million in the Czech regions. During the highest war conjuncture, in 1943, 160,000 people worked in the industry in Slovakia, while in Czechia the same index passed the 1 million mark before the World War I.). In accordance with the revision of Marxism performed by Lenin, in addition to the development of the socialist production relationships and the qualitative conversion of the people's social thinking, a material and technical base of socialism had to be created. The main methods of this were socialist industrialisation, urbanisation, transformation of villages into cooperatives and the establishment of socialist agricultural mass production. Industrialisation, as performed in Slovakia, rooted in the Soviet model, thus socialist development focused primarily on heavy industry (such as metallurgy, production of arms, machinery). The focus on heavy industry issued from the economic position of Czechoslovakia within the Soviet bloc, as well as the Czechoslovak - Soviet border. The development of heavy industry was supported also by the Slovak politicians and national economy experts, who requested the establishment of multiple works of this kind, claiming that these would provide opportunities for work and a base for the processing industry.

Bibliografické informácie (sk)

SÁPOSOVÁ, Zlatica – BOBKOVÁ, Marianna. The East Slovakian Ironworks and Selected Demographic Indexes of the City of Košice from 1960 to 1989. Part I, Population movement. Človek a spoločnosť [Individual and Society], 2016, roč. 19, č. 4, s. 28-59.

Bibliographic information

SÁPOSOVÁ, Zlatica – BOBKOVÁ, Marianna. The East Slovakian Ironworks and Selected Demographic Indexes of the City of Košice from 1960 to 1989. Part I, Population movement. Človek a spoločnosť [Individual and Society], 2016, Vol. 19, No. 4, pp. 28-59.

Článok v PDF

Zdieľať článok