Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Emotional aspects of coping with stress in simulated conditions of virtual reality

Aspekty emocionálneho zvládania stresu v simulovaných podmienkach virtuálnej reality

Autor:

Martin Babík, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, tinoba@saske.sk  

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Zvládanie náročných životných situácií je oblasťou, ktorá svojou globálnosťou so špecifickosťou vyvoláva pozornosť u odborníkov v rôznych oblastiach. Pojmami v našom príspevku je záťaž, stres, coping - jeho mechanizmy a stratégie a v neposlednom rade virtuálna realita. Emocionálne zvládanie stresu je aj predmetom nášho výskumu. Našim hlavným zámerom je k tejto problematike pristúpiť aplikáciou simulovaných stresových podmienok pomocou virtuálnej reality. Použité metodiky sú: Coping Check list, COPE a metodika SPNS.

Abstract

Coping with difficult life situations is an area that its globality and specificity raises attention from professionals in various fields. Terms in this paper is a stress, coping - its mechanisms and strategies, and not least - virtual reality. Emotional stress management is the subject of our research. Our main intention is to proceed on this issue by applying simulated stress conditions by using virtual reality. The methodologies we used are: Coping Checklist, COPE and methodology SPNS. 

Bibliografické informácie (sk)

BABÍK, Martin. Aspekty emocionálneho zvládania stresu v simulovaných podmienkach virtuálnej reality. Človek a spoločnosť, 1999, roč. 2 , č. 1.

Bibliographic information

BABÍK. Martin. Emotional aspects of coping with stress in simulated conditions of virtual reality. Individual and Society, 1999, Vol. 2 , No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok