Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Mapping Nations without State: East Slavs in the Carpathians

Mapovanie národov bez štátu: východní Slovania v Karpatoch

Autor:

Paul Robert Magocsi,  gajdosm@saske.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Rozsahom karpatsko-rusínskeho územia sa zaoberá početná literatúra. Najstaršie štúdie sa začínajú objavovať v polovici 19. storočia, v čase, keď sa v Rakúsko - Uhorsku začalo so systematickými sčítaniami ľudu a štátni úradníci požadovali, aby sa obyvateľstvo definovalo prostredníctvom jazyka, ktorým hovorí, prostredníctvom náboženstva a napokon prostredníctvom národnej identity. Takéto otázky boli dezorientujúce a obyvatelia niektorých obcí sa často definovali v jednotlivých sčítaniach odlišne. To podnietilo vedcov analyzovať vzťah medzi oficiálnou štatistikou a etnojazykovou “realitou“.

Abstract

Range of Carpatho-Rusyn area deals with numerous literatures. The earliest studies are beginning to emerge in the mid-19th century, at a time when the Austro - Hungarian Empire began with systematic census and state officials demanded that the population defined through language, spoken through religion, and finally through the national identity. Such questions were confusing and residents of some villages are often defined differently in different censuses. This has prompted researchers to analyse the relationship between the official statistics and "ethnolanguage reality".

Bibliografické informácie (sk)

MAGOCSI, Robert Paul. Mapovanie národov bez štátu: východní Slovania v Karpatoch. Človek a spoločnosť, 1999, roč. 2 , č. 2.

Bibliographic information

MAGOCSI, Robert Paul. Mapping Nations without State: East Slavs in the Carpathians. Individual and Society, 1999, Vol. 2 , No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok