Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Coping strategies in relation to the dimensions of evaluation difficult situations

Stratégie zvládania vo vzťahu k dimenziám hodnotenia náročných situácií

Autor:

Baumgartner František, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, baumgar@saske.sk

Frankovský Miroslav, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, franky@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

V našej štúdii sme sa sústredil na otázku, či je možné odhaliť isté asociácie, spojenia medzi dimenziami posudzovania situácií a uvažovanými postupmi zvládania a aké prípadné diferencie pri porovnávaní jednotlivých kontextov môžu existovať. Vzorku tvorilo 24 respondentov (19 dievčat a 5 chlapcov) – študentov Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Použili sme dotazník a revidovanú verziu dotazníka SPNS. Analýza výsledkov preukázala že je opodstatnené predpokladať, že dimenzie posudzovania náročných situácií a uvažované postupy riešenia situácií vytvárajú určité zoskupenia. Nie menej dôležité je zistenie, že tieto zoskupenia sú determinované rozličnými životnými kontextami.

Abstract

In our study, we focused on the question whether it is possible to detect certain associations, connections between dimensions of assessing situations and considered coping methods and what difference may exist when comparing different contexts. The sample consisted of 24 respondents (19 girls and 5 boys) - Students Faculty of Arts, University of Prešov. We used a questionnaire PoNaSit and a revised version of the questionnaire SPNS. Analysis of the results showed that it is reasonable to assume that the dimensions of assessing difficult situations and contemplated procedures to address situations create some clusters. Not less important is the finding that these clusters are determined by a variety of life contexts. 

Bibliografické informácie (sk)

BAUMGARTNER, František - FRANKOVSKÝ, Miroslav. Stratégie zvládania vo vzťahu k dimenziám hodnotenia náročných situácií. Človek a spoločnosť, 1999, roč. 2, č. 2.

Bibliographic information


BAUMGARTNER, František - FRANKOVSKÝ, Miroslav. Coping strategies in relation to the dimensions of evaluation difficult situations. Individual and Society, 1999, Vol. 2 , No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok