Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Intersex differences in the assessment of behavioral strategies in difficult life situations

Interpohlavné rozdiely v posudzovaní stratégií správania v náročných životných situáciách

Autor:

Miroslav Frankovský, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, franky@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Z oblasti výskumu stratégií správania v náročných situáciách už dlhšie obdobie rezonuje práve otázka, nakoľko sú stratégie správania stabilné, majú dispozičný, transsituačný charakter a ovplyvňujú správanie bez ohľadu na konkrétnu situáciu, resp. ako konkrétna situácia (alebo určitý typ situácií) modifikuje, podmieňuje uvedené správanie. Výskumnú vzorku tvorilo 729 respondentov (302 mužov a 425 žien). Priemerný vek respondentov bol 22,8 rokov (v rozpätí od 18 do 50 rokov). Vo výskume bol použitý Dotazník SPNS(r). Výsledky výskumu poukazujú na skutočnosť, že rozdiely vo voľbe stratégie správania v náročných situáciách sa tak na všeobecnej úrovni, ako aj na úrovni jednotlivých životných kontextov medzi mužmi a ženami prejavujú ako štatisticky významné do tej miery, že pri konštrukcii diagnostickej metodiky pre zisťovanie uvedených stratégií je potrebné spracovávať normy pre mužov a ženy zvlášť.

Abstract

From the research of strategies of behavior in difficult situations resonates question to what extent are behavioral strategies stable, have a layout , have a transsituational character and influence on behavior, regardless of the specific situation , respectively in what way a specific situation ( or a certain type situations ) modifies, makes such behavior. The research sample consisted of 729 respondents (302 men and 425 women). The average age of the respondents was 22.8 years (range 18-50 years). In the survey was used questionnaire SPNS (r). The research results indicate that differences in the choice of behavioral strategies in difficult situations, both overall and at different life contexts between men and women appear as statistically significant to the extent that the construction of diagnostic methodology for the detection of these strategies. It is needed to process standards for men and women separately.

Bibliografické informácie (sk)

FRANKOVSKÝ, Miroslav. Interpohlavné rozdiely v posudzovaní stratégií správania v náročných životných situáciách. Človek a spoločnosť, 1999, roč. 2 , č. 3.

Bibliographic information

FRANKOVSKÝ, Miroslav. Intersex differences in the assessment of behavioral strategies in difficult life situations. Individual and Society, 1999, Vol. 2 , No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok