Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Košice and civic political parties in the years 1945 - 1948

Košice a občianske politické strany v rokoch 1945 - 1948

Autor:

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice,  sutaj@saske.sk

Ivan Sjusko, Instytut svitovoji ekonomiky i mižnarodnych vidnosyn NANU, Užhorod, Ukrajina 

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Po rokoch II. svetovej vojny, politickej neistoty, začalo oslobodzovanie Slovenska sovietskou armádou, ktoré približovalo obyvateľstvu vytúžený koniec II. svetovej vojny. Pre Košice znamenalo aj návrat z Maďarska, do ktorého bolo začlenené na základe Viednskej arbitráže z 2. novembra 1938. Formovanie stranícko – politickej štruktúry na oslobodzovanom Slovensku nadväzovalo na systém dvoch politických strán, ktorý sa začal tvoriť s Slovenskom národnom povstaní. Na základe dohôd, ktoré boli potvrdené na moskovských rokovaniach o vládnom programe prvej vlády NF nebolo možné vytvárať politické strany, ktoré sa kompromitovali spoluprácou s ľudáckym režimom. Stranícko - politická štruktúra Slovenska po oslobodení nadväzovala na stav z povstania. Nebolo umožnené vytvárať stavovské, ale aj centralistické politické strany na Slovensku, ktoré by nadväzovali na stranícko - politickú štruktúru predmníchovskej republiky.

Abstract

After years of World War II, years of political uncertainty, began the liberation of Slovakia Soviet army which brought to people end of the war. For Košice it meant the return from Hungary, which has been incorporated under the Vienna arbitration of 2th. november 1938. Formation of party-political structure in the liberating Slovakia followed a system of two political parties, which began to form with the Slovak National Uprising. Based on the agreements, which were confirmed at the Moscow negotiations about the government program of first government NF it wasn´t able to establish political parties, which were compromised by working with people regime.  Party -  political structure of Slovakia after liberation followed up on the status of the uprising. It was not possible to create professional, but also centralized political parties in Slovakia, which would followed up on party - political structure of the pre-Munich Republic.

Bibliografické informácie (sk)

ŠUTAJ, Štefan - SJUSKO, Ivan. Košice a občianske politické strany v rokoch 1945 - 1948. Človek a spoločnosť, 1999, roč. 2 , č. 3.

Bibliographic information

ŠUTAJ, Štefan - SJUSKO, Ivan. Košice and civic political parties in the years 1945 - 1948. Individual and Society, 1999, Vol. 2, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok