Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Optation of population of Transcarpathia in czechoslovak - soviet relations in 1945 - 1947

Optácia obyvateľov Zakarpatska v československo – sovietskych vzťahoch v rokoch 1945 - 1947

Autor:

Marián Gajdoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gajdosm@saske.sk

Ivan Sjusko, Instytut svitovoji ekonomiky i mižnarodnych vidnosyn NANU, Užhorod, Ukrajina 

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Presídľovanie obyvateľstva Zakarpatska  do Československa v rokoch 1945-1947 tvorí prvú etapu československo-sovietskych opčných procesov.  11. decembra 1945 prišiel na Zakarpatsko  transport s 97 osobami, ktoré optovali pre sovietske občianstvo.  Viac prípadov dobrovoľnej opcie sme nezaznamenali. Naopak, pod tlakom sovietskej strany,  československé orgány postupovali pri posudzovaní žiadosti o občianstvo ČSR podstatne tvrdšie, čo sa prejavilo v najmä raste počtu osôb, ktorým bola žiadosť zamietnutá.

Abstract

Population displacements of Transcarpathia to Czechoslovakia in the years 1945-1947 constitutes the first stage of the Czechoslovak-Soviet warrants processes. December 11, 1945 came in Transcarpathia transport of 97 persons who opted for Soviet citizenship. More cases of voluntary options we have not seen. Conversely, under pressure from the Soviet side, the Czechoslovak authorities had acted in assessing applications for citizenship Czechoslovakia much harder, as reflected in particular, growth in the number of persons to whom the request was rejected.

Bibliografické informácie (sk)

GAJDOŠ, Marián - SJUSKO, Ivan. Optácia obyvateľov Zakarpatska v československo – sovietskych vzťahoch v rokoch 1945 - 1947. Človek a spoločnosť, 1999, roč. 2, č. 3.

Bibliographic information

GAJDOŠ, Marián - SJUSKO, Ivan. Optation of population of Transcarpathia in czechoslovak - soviet relations in 1945 - 1947. Individual and Society, 1999, Vol. 2, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok