Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

25 years of Institute of Social Sciences Slovak Academy of Sciences

25 rokov Spoločenskovedného ústavu SAV

Autor:

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sutaj@saske.sk 

ISSN: 1335-3608

Bibliografické informácie (sk)

ŠUTAJ, Štefan. 25 rokov Spoločenskovedného ústavu SAV. Človek a spoločnosť, 1999, roč. 2, č. 4.

Bibliographic information

ŠUTAJ, Štefan.  25 years of Institute of Social Sciences Slovak Academy of Sciences. Individual and Society, 1999, Vol. 2, No. 4. 

Článok v PDF

Zdieľať článok