Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Korean Indigenous Psychology: Summary of Some Terms

Korejská domorodá psychologie: Přehled některých pojmů

Autor:

Václav Linkov, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i., Brno, vaclav.linkov@hotmail.com

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Článek se zabývá některými pojmy korejské domorodé psychologie. Nejprve jsou popsány domorodé psychologie obecně a jejich cíle. Poté jsou popsány korejské pojmy jeong, woori, han, hwabyung, shimcheong, noonchi a chemyon. Domorodá psychologie je psychologie přizpůsobená specifickému kulturnímu prostředí. Tyto psychologie začali vznikat od šedesátých let jako reakce na americkou psychologii. Domorodé psychologie mají za cíl vytvořit zvláštní psychologii pro každou lidskou společnost – až toho bude dosaženo, bude možno vytvořit spravedlivější globální psychologii. Při studiu místního kulturního prostředí může domorodá psychologie uplatnit dvě strategie: Buďto může studovat místní odlišnosti fenoménů studovaných globální psychologií, nebo se může zaměřit na studium lokálních fenoménů. Druhý přístup byl v Koreji uplatněn Sang-Chin Choiem a jeho kolegy. Zabývali se následujícími fenomény: Jeong je pocit připoutání k druhým lidem. Člověk cítící jeong vůči jinému člověku je vůči tomuto člověku empatický, zajímá se o jeho potřeby a snaží se mu pomoci. Jeong je nezávislý na tom, zda má druhého člověka rád nebo ne. Woori je pocit kolektivního „my“, jehož členové nerozlišují mezi sebou a ostatními. Lidé v tomto kolektivu jsou spojeni pomocí jeong. Čím silnější jeong je, tím silnější je pocit „my“. Tento pocit se vytváří pomocí trvalých projevů zájmu ve formě poskytování dárků a drobných laskavostí druhé osobě. Han je pocit nahromaděného potlačeného vzteku. Korejská společnost netoleruje, aby lidé dávali najevo vztek, protože to může poškodit vztahy s ostatními lidmi. Lidé tak v sobě shromažďují vztek a snaží se jej uvolnit různými aktivitami. Pokud se to nedaří, pocit han může přerůst do syndromu hwabyung. Hwabyung je domorodý korejský psychiatrický syndrom. Člověk mající hwabyung je naštvaný a má pocit, že společnost je nespravedlivá. Tento pocit vzniká, když je člověk opakovaně vystavován nespravedlivým sociálním situacím, kde se mu nemůže dostat spravedlivějšího zacházení kvůli společenským omezením. Člověk mající hwabyung cítí nenávist a má pocity viny a deprese. Hwabyung může provázet nespavost, anorexie, problémy s dýcháním, pocit sucha v ústech a další symptomy. Hwabyung umožňuje lidem získat legitimní důvod k vyvázání se z jejich společenských rolí. Shimcheong je pocit afektu, který nastává, když osoba ve woori neprojeví jeong v dostatečné (nebo naopak projeví v přílišné) míře. Pokud člověk udělá něco, co druhého poškodí, naznačuje to, že možná necítí jeong vůči druhé osobě. U druhé osoby se tak aktivuje shimcheong. V tomto stavu tato osoba analyzuje dosavadní interakce s člověkem, který dostatečně neprojevil jeong. Rovněž analyzuje svoje budoucí očekávání od daného vztahu. Výsledkem je potvrzení, změna nebo ukončení vztahu. Noonchi je stav, kdy člověk pozorně sleduje ostatní lidi. Je schopen správné odhadnout skutečné pocity a přání lidí bez ohledu na to, jak se tito lidé chovají. Noonchi pomáhá udržet sociální harmonii. Člověk se může chovat podle sociálních konvencí, i když si ve skutečnosti přeje něco jiného, a díky noonchi ostatních lidí se mu dostane odezvy, jakou si přál. Chemyon (sociální tvář) je způsob jak se člověk prezentuje vůči jiným lidem. Zachovat si tvář znamená vyhovět očekávání ostatních lidí v určité situaci. Pro Korejce je důležité aktivně udržovat tvář předváděním znaků typických pro vysoký status. Vysoký sociální status je v korejské společnosti spojován s vysokými morálními kvalitami, proto vysoce postavení lidé musí vynakládat větší úsilí na zachování tváře. Korejská domorodá psychologie je v porovnání s jinými domorodými psychologiemi poměrně slabá, podařilo se jí nicméně dobře konceptualizovat některé aspekty korejského chování.

Abstract

Article reviews some terms used in Korean indigenous psychology. First are described indigenous psychologies and their goals. Then are described Korean terms jeong, woori, han, hwabyung, shimcheong, noonchi a chemyon. Indigenous psychology is psychology adapted into specific cultural environment. Such psychologies evolved as reaction to American psychology since 1960s. Indigenous psychologies aim to create specific psychology for every society with specific population. It is assumed that after this is accomplished a more just global psychology will be created. When indigenous psychology studies local environment, it may adapt two strategies. It might either study local specifics of phenomena studied by global psychology, or it might study local phenomena only. In Korea, the latter approach was employed by Sang-Chin Choi and his colleagues. They studied following phenomena: Jeong is feeling of attachment to other people. Person feeling jeong to other person is emphatic to him or her, interested in the other’s feelings and tries to support the other. It is independent of likeability of the other person. Woori is feeling of we-ness, whose members do not distinguish between self and others. People in a woori collective are connected by jeong. The strong jeong is the strong is feeling of we-ness. This feeling is created by continuous showing of interest in other in form of giving favors to him or her. Han is feeling of accumulated suppressed anger. Korean society doesn’t tolerate people to show their anger, because it might harm relationships with others. So they accumulate this feeling in their heart and try to relieve it by various activities. If relief is not successful, han might evolve into hwabyung. Hwabyung is indigenous Korean psychiatric syndrome. Person with hwabyung is angry and feel that society is unjust. This feeling evolves when person is repeatedly exposed to unfair situations, where he or she cannot get better treatment because of society restraints which don’t allow to show anger explicitly. Person feels hatred, depression and guilt. Hwabyung syndrome involves insomnia, anorexia, problems with breath, dry mouth and similar symptoms. Hwabyung is a way how person can justify being relieved from social roles in Korean society. Shimcheong is affect which comes when other person in woori collective shows jeong to insufficient (or over-sufficient) extent. If person does something, which harms the other, it shows that he or she might not feel jeong towards this other person. The second person might have their shimcheong activated. In the state of shimcheong person analyzes all previous interactions with person who have shown insufficient jeong. He or she also analyzes future expectations from the relationship with the other person. The analysis of the relationship finally results in its confirmation, change or termination. Noonchi is a state, when person carefully watches other people. The person can assess appropriately real feelings and wishes of the other person regardless of what the other person actually says or does. Noonchi helps to maintain social harmony. Person might behave according to social conventions even if he or she wishes otherwise, but because of the other people’s noonchi he or she might receive the feedback he or she desires. Chemyon (social face) is how person presents himself or herself towards other people. To save one’s face means to satisfy expectations of other people in certain situation. For Koreans it is important to actively maintain one’s face by showing signs connected with social status. High social status is viewed as connected with high moral qualities, so people with high social status have to maintain saving their faces to a greater extent. Korean indigenous psychology might be considered weaker in comparison with other indigenous psychologies, nevertheless it made very good job in conceptualization of some aspects of Korean behaviour.

Bibliografické informácie (sk)

LINKOV, Václav. Korejská domorodá psychologie: Přehled některých pojmů. Človek a spoločnosť, 2017, roč.  20, č. 2, s. 72-79.

Bibliographic information

LINKOV, Václav. Korean  Indigenous Psychology: Summary of Some Terms.  Individual and Society, 2017, Vol. 20, No. 2,pp. 72-79.

Článok v PDF

Zdieľať článok