Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Belief in a Just World and Coping with Injustice in Intimate Relationships

Belief in a Just World and Coping with Injustice in Intimate Relationships

Autor:

Rovenská Denisa, Department of Social Studies, Faculty of Public Administration,  Pavol Jozef Šafárik University in Košice, denisa.rovenska@upjs.sk

Daduľáková Lenka, Department of Psychology, Faculty of Arts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, dadulakova.lenka@gmail.com

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Zámer: Podľa hypotézy o viere v spravodlivý svet, jedinci potrebujú veriť, že žijú v spravodlivom svete, aby mohli žiť s pocitom dôvery, nádeje a istoty vo vlastnú budúcnosť (Lerner, 1980). Spravodlivosť sa ukazuje ako kľúčový komponent partnerských vzťahov. Ľudia chcú, aby s nimi bolo zaobchádzané spravodlivo a považujú spravodlivosť za jeden z najdôležitejších atribútov kvalitného partnerského vzťahu. Výskum z oblasti sociálnej psychológie ukázal, že ak sú ľudia vystavení neférovej situácii, reagujú negatívnymi postojmi a správaním. Avšak, viera v spravodlivý svet je skôr spojená s adaptívnymi copingovými stratégiami (Dalbert & Filke, 2007). Cieľom príspevku je preskúmať úroveň viery v spravodlivý svet (osobná a všeobecná), zistiť, ktorá vybraná stratégia je najčastejšie využívaná v procese zvládania nespravodlivosti v partnerskom vzťahu a analyzovať vzťah medzi vierou v spravodlivý svet a vybranými stratégiami zvládania.

Metóda: Pre naplnenie spomenutého cieľa sa 117 respondentov (66 žien a 51 mužov) s priemerným vekom 21,60 rokov (SD = 1,54) vyjadrilo k otázkam, ktoré zisťovali (a) v akej miere využívajú vybrané stratégie zvládania, ak čelia nespravodlivosti zo strany partnera/partnerky pomocou metodiky Dotazník  zvládania nespravodlivosti v partnerských vzťahoch (Rovenská & Lovaš, 2017) a (b) mieru viery v spravodlivý svet prostredníctvom Škály všeobecnej viery v spravodlivý svet a Škály osobnej viery v spravodlivý svet (Dalbert, Montada, & Schmitt, 1987; slovenská verzia Džuka, 2001). Výskumný súbor zahŕňal ľudí žijúcich v heterosexuálnych, bezdetnych vzťahoch. Priemerná dĺžka vzťahu bola 28,00 mesiacov (SD = 19,88). Výskumný súbor bol získaný príležitostným výberom založenom na dobrovoľnosti a ochote ľudí podieľať sa na výskume.

Výsledky: Výsledky poukázali na signifikantné rozdiely v kontexte viery v spravodlivý svet (t(116) = 4,07; p < 0,001). Respondenti vykazovali vyššiu mieru osobnej viery v spravodlivý svet ako viery všeobecnej (M(všeobecná) = 3,96; SD = 0,85); M(osobná) = 3,08; SD = 0,84). Najčastejšie využívanou stratégiou zvládania nespravodlivosti v partnerskom vzťahu bola spolupráca (M = 4,61; SD = 0,85). Vzájomný vzťah medzi stratégiami zvládania nespravodlivosti v partnerskom vzťahu a vierou v spravodlivý svet nebol potvrdený.

Závery: Príspevok sa zaoberal konceptom viery v spravodlivý svet a zvládaním nespravodlivosti v partnerských vzťahoch. Príspevok definoval povahu viery v spravodlivý svet a poukázal, že osobná viera v spravodlivý svet je pre jedincov významnejšia v porovnaní so všeobecnou vierou v spravodlivý svet. Príspevok taktiež odhalil, že spolupráca bola najčastejšie využívanou stratégiou pri zvládaní nespravodlivosti v partnerskom vzťahu. Hlavným cieľom príspevku bolo analyzovať vzťah medzi vierou v spravodlivý svet a vybranými zvládacími stratégiami. Naše zistenia však neboli v zhode s inými štúdiami, napríklad Montada a Lerner (1998) tvrdia, že viera v spravodlivý svet sa spája s konštruktívnymi zvládacími stratégiami. Dôvod takýchto nekonzistentných záverov je možné hladať v samotnej povahe viery v spravodlivý svet. Džuka a Dalbertová (2000) poukázali na to, že viera v spravodlivý svet môže byť pozitívnou a efektívnou zvládacou stratégiou sama o sebe. Viera v spravodlivý svet je silou, ktorá pomáha jedincovi vyrovnať sa s každodennými stresormi (Dalbert, 1998). Viera v spravodlivý svet môže byť vnímaná ako hlavná zvládacia stratégia (Fuhrman, 2003) alebo ako osobný zdroj zvládania, ktorý ovplyvňuje daný proces v rôznych smeroch a chráni obete pred rumináciou (Dalbert, 1998).

Abstract

Aim: According to the just world hypothesis, people want to and have to believe they live in a just world so that they can go about their daily lives with a sense of trust, hope, and confidence in their future (Lerner,1980). Justice can be seen as a key issue in intimate relationships. People want to be treated justly and consider justice to be one of the most important attributes of a good intimate relationship. Social justice research has shown that people respond with negative attitudes and behaviors when they perceive unjust treatment or situations. However, belief in a just world is associated with a positive coping style (Dalbert & Filke, 2007).

The aim of this contribution is to examine the level of the belief in a just world (personal and general), find out which strategy is most used when people cope with injustice in intimate relationships, and analyze the relation between the belief in a just world and particular coping strategies.

Method: 117 respondents (66 women and 51 men) with an average age of 21.60 years (SD = 1.54) answered the questions measuring coping strategies in the Coping with Injustice in Intimate  Relationships Questionnaire (Dotazník zvládania nespravodlivosti v partnerskom vzťahu, Rovenská & Lovaš, 2017) and belief in a just world in the General Belief in  a Just World Scale and Personal  Belief in a Just World Scale (Dalbert, Montada, & Schmitt, 1987). The sample included heterosexual, childfree relationships. The average length of relationship was 28.00 months (SD = 19.88). Participation was voluntary, and all participants were treated in accordance with the ethical guidelines.

Results: The results showed significant differences in belief in a just world (t(116) = 4.07; p < .001). Respondents had a stronger personal belief in a just world than general belief in a just world (M(GBJW) = 3.96; SD = .85), M(PBJW) = 3.08; SD = .84). Furthermore, cooperation was the most common strategy used to cope with injustice in romantic relationships (M = 4.61; SD = .85). There was no significant relationship between belief in a just world and coping with injustice.

Conclusion: The paper dealt with the concept of belief in a just world and coping with injustice in intimate relationships. The paper defined the character of the belief in a just world and clarified that personal BJW is more significant for individuals than general BJW. The present paper also showed that cooperation was the most used coping strategy through dealing with injustice in intimate relationships. The main aim of the contribution was to analyse the relationship between the belief in a just world and selected coping strategies used in unjust situations. The results showed the was no significant relationship between the belief in a just world and coping strategies. Our findings are inconsistent with the Montada and Lerner study (1998), in which the belief in a just world was associated with constructive coping strategies.  The reason for inconsistent results can be found in the nature of the belief in a just world. Dzuka and Dalbert (2000) point out that the belief in a just world could be a positive and healthy coping strategy in itself. The belief in a just world is a stabilizing force that helps one deals with daily hassles (Dalbert, 1998). The belief in a just world could be found as a major coping strategy (Fuhrman, 2003) or as a personal coping resource influencing the coping process in different ways and protect victims from ruminating (Dalbert, 1998).

Bibliografické informácie (sk)

ROVENSKÁ,  Denisa – DADUĽÁKOVÁ, Lenka. Belief in a Just World and Coping with Injustice in  Intimate Relationships. Človek a spoločnosť, 2018, roč. 21, č. 3, s. 39-49.

Bibliographic information

ROVENSKÁ,  Denisa – DADUĽÁKOVÁ, Lenka. Belief in a Just World and Coping with Injustice in  Intimate Relationships. Individual and Society, 2018, Vol. 21, No. 3, pp. 39-49.

Článok v PDF

Zdieľať článok