Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Hetero- and Auto-Stereotypes of Ethnic Minorities in Slovakia

Hetero- and Auto-Stereotypes of Ethnic Minorities in Slovakia

Autor:

Jozef Výrost, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences of SAS, Košice, vyrost@saske.sk

Juraj Martonyik, Institute of Social Sciences, Centre of Social and Psychological Sciences of SAS, Košice, martonyik@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Etnická mapa Slovenskej republiky sa na základe výsledkov zo sčítania v roku 2011 skladá zo 14 etnických skupín: Slováci s 8O.7% zastúpením predstavujú majoritu; Maďari (8,5%); Rómovia (2%); Česi (0.6%); Rusíni (0.6%) a Ukrajinci (0,1%) reprezentujú - podľa Wolffovej klasifikácie (2008) – tradičné národnostné menšiny; zastúpenie žiadnej z ostatných etnických skupín (Nemci; Poliaci; Chorváti; Srbi; Rusi; Židia; Moravania; Bulhari) nedosahuje 0,1%. V tomto príspevku sústreďujeme pozornosť na auto- a hetero-stereotypy piatich tradičných etnických minorít žijúcich na Slovensku (Maďarov, Čechov, Rómov, Rusínov a Ukrajincov).

Pod etnickými stereotypmi chápeme štandardizované a zjednodušené obrazy a presvedčenia individuálnych členov alebo skupín. Stereotypy obvykle korešpondujú s presvedčením ich nositeľa o atribútoch sociálneho objektu – v prípade medziskupinových stereotypov typicky osobnostných charakteristík – ktoré môžu charakterizovať skupinu. Stereotypy majú vážny dopad nielen na formovanie vzťahu voči cieľovej skupine (out-group) ale tiež na formovanie vnútroskupinovej atmosféry. Súčasný náhľad na stereotypy predstavuje SCM model (Stereotype Content Model, Fiske, Cuddy a Glick, 2007). V SCM vrelosť a kompetencia sú dve ortogonálne dimenzie sociálnych úsudkov a sociálne objekty lokalizujú do jedného zo štyroch kvadrantov, tvorených kombináciou týchto dvoch dimenzií. Táto kombinácia generuje odlišné emócie: uprednostňovanie/obdiv (keď vrelosť a kompetencia sú vysoké); súcit (vrelosť vysoká, kompetencia nízka); závisť (vrelosť nízka, kompetencia vysoká); pohŕdanie (vrelosť a kompetencia nízke) (Cuddy, Fiske, Glick, 2008).

Dáta boli zozbierané v druhom polroku 2017 vo všetkých regiónoch Slovenska. Výskumnú vzorku vytvorenú kvótnym výberom predstavovalo 972 dospelých osôb: 165 Maďarov, 160 Rómov, 165 Čechov, 160 Rusínov, 160 Ukrajincov a 162 Slovákov. Priemerný vek respondentov bol 45.5 roka. Respondenti v PAPI móde interview odpovedali na viac ako sto otázok. V našich analýzach v súlade s SCM modelom sme použili 6 bipolárnych položiek posudzovaných na 7-bodových škálach (kde 4 predstavovala neutrálny bod škály). Tri položky reprezentovali dimenziu Vrelosť (srdečnosť-odmeranosť; čestnosť-nečestnosť; úprimnosť-falošnosť) a tri položky reprezentovali dimenziu Kompetencia (zodpovednosť-nezodpovednosť; priebojnosť-nepriebojnosť; pracovitosť-lenivosť). Štandardizovaný koeficient reliability Cα škály vrelosti bola 0.897 a škály kompetencie bola 0.891.

Získané výsledky odzrkadľujú pozitívny recipročný efekt dimenzie Vrelosť hetero-stereotypov pre väčšinu dyád etnických skupín. Osobitne je to viditeľné v prípade dvojíc Slováci — Česi a Rusíni —Ukrajinci, ale tento obraz je prítomný aj vo vzájomných vzťahoch medzi všetkými ostatnými skupinami okrem Rómov. Rómovia tiež vyjadrili prevažne pozitívne hetero-stereotypy voči ostatným skupinám (s malou výnimkou Maďarov, kde priemer 3.91 je mierne pod neutrálnym bodom 4.00 rating škály), ale zo strany ostatných to nebolo reflektované rovnakým spôsobom. Údaje v dimenzii Kompetencia reprodukujú obraz popísaný vyššie, ale väzby medzi spomínanými najbližšími dyádami sú slabšie a aj hetero-stereotypoch voči Rómom sa posunuli viac k negatívnemu pólu.

Dáta súvisiace s auto-stereotypmi všetkých skupín odzrkadľujú známy fakt o ich vyššej pozitívnosti v porovnaní s hetero-stereotypmi. Hetero-stereotypy respondentov k 5 cieľovým skupinám (4 minoritným etnickým skupinám - Maďarom, Rusínom, Ukrajincom, Čechom a pre porovnanie aj Slovákom reprezentujúcim majoritu) vyjadrili vo významnej miere znaky podobnosti, lokalizujúc všetkých 6 porovnávaných skupín respondentov (vrátane Rómov) do pozitívneho kvadrantu SCM reprezentovaného vysokým skóre vrelosti aj kompetencie. Tento výsledok podporuje obraz stavu popísaný v predchádzajúcich analýzach (Homišinová, Výrost, 2005; Výrost, 2005) a potvrdzuje stabilitu vzájomného vnímania. Situácia s hetero-stereotypmi voči Rómom je zjavne odlišná: ich umiestnenie v kvadrante nízka vrelosť i kompetencia v oboch dimenziách modelu u všetkých skupín je jednoznačná, bez prítomnosti štatistických rozdielov medzi skupinami. Tieto výsledky dopĺňajú obraz o sociálnom statuse a životných podmienkach rómskej populácie všeobecne (v Európe) i na Slovensku. Rómska komunita, s odhadovaným počtom vyše 10 miliónov príslušníkov nepochybne najväčšia minorita v Európe, zažíva negatívne stereotypy a predsudky. Nízka vzdelanostná úroveň, slabé ekonomické postavenie, izolované podmienky bývania s absenciou základného vybavenia, zlá zdravotná situácia a závislosť na sociálnej podpore sú základnými faktormi ich sociálneho vylúčenia.

Abstract

The ethnic map of the Slovak republic (5, 397, 036 citizens according to the 2011 census) consists of 14 ethnic groups with Slovaks (80.7%) constituting the majority. Hungarians (8.5%), Roma (2.0%), Czechs (0.6%), Ruthenians (0.6%) and Ukrainians (0.1) represent– according to Wolff’s classification (2008) – the traditional national minorities. The other 8 ethnic groups (German, Polish, Croatian, Serbian, Russian, Jew, Moravian, Bulgarian) do not each exceed 0.1%. In this article we will concentrate our attention on auto- and hetero-stereotypes of members of five traditional ethnic minorities living in Slovakia: Hungarian, Czech, Roma, Ruthenian, and Ukrainian.

Through intergroup stereotyping we understand standardized and simplified images and beliefs of individual members or groups as a whole. Stereotypes usually correspond to a holder’s beliefs and social objects; in the case of intergroup stereotypes these are typically personality characteristics. Stereotypes have a serious impact not only on the formation of the relation to the target group but also to the formation of in-group atmosphere and appurtenance. The current view on stereotypes is expressed by Stereotype Content Model (SCM) formalized by Fiske, Cuddy & Glick (2007). In the SCM, warmth and competence are two orthogonal dimensions of social judgments, and social targets fall into one of four quadrants created by a combination of these two dimensions. The combination of these dimensions generate distinct emotions: admiration (when warmth and competence are both high); pity (warmth high and competence low); envy (warmth low and competence high); contempt (warmth and competence low) (Cuddy, Fiske, Glick, 2008).

Data was collected in the second half of 2017 in all regions of Slovakia. The total quota sample in our research consists of 972 adult respondents: 165 Hungarians, 160 Roma, 165 Czechs, 160 Ruthenians, 160 Ukrainians, and 162 Slovaks. The mean age of the sample was 45.5 years. Respondents in the PAPI mode of interview were asked to answer more than one hundred questions. In our analyses in accordance with Stereotype Content Model we used 6 bipolar items scaled in a 7-points answer format (with 4 as the neutral point of the scale). Three items represented the Warmth dimension (warm-aloof; honest-unfair; sincere-disingenuous) and three items represented the Competence dimension (responsible-irresponsible; assertive-weak; hardworking-indolent). The standardized Cronbach reliability coefficient Cα for Warmth scale was 0.897 and for the Competence scale 0.891.

The obtained results reflect clearly the positive reciprocal effect in the Warmth hetero-stereotypes dimension for the most ethnic group dyads. This is especially visible in the case of Slovaks-Czechs, and Ruthenians-Ukrainians bonds, but also is present in mutual relations between all ethnic groups members except for Roma. They also expressed mainly positive hetero-stereotypes to other groups (with the small exception of Hungarians, where the average 3.91 is slightly below the neutral point 4.00 of the rating scale) but this is not reflected from others in a similar way. Figures in the Competence dimension reproduce the picture described above, but ties between the mentioned closest dyads are slightly weaker and hetero-stereotypes to the Roma moved slightly more to the negative pole.

Data connected with auto-stereotypes of all groups reflect the known fact about their favourableness in comparison with hetero-stereotypes. Hetero-stereotypes of respondents to 5 target groups (4 minority ethnic groups - Hungarians, Ruthenians, Ukrainians, Czechs and for comparison Slovaks representing the majority) expressed to an important extent patterns of similarity, locating all 6 compared groups of respondents (including Roma) into the positive quadrant of the Stereotype Content Model represented by high warmth and high competence. This result supports the picture described in previous analyses (Homišinová, Výrost, 2005; Výrost, 2005) and confirms the stability of mutual perceptions. The situation with hetero-stereotypes to the Roma target ethnic group is visibly different; its location to low-low quadrant in both the dimensions of the Stereotype Content Model is univocal, without no registered statistical difference between groups. These results fill in the picture of social status and conditions of living of the Roma population in general (Europe) and in Slovakia. The Roma community, with an estimate of more than 10 million people, is widely held to be the largest minority in Europe, and experience negative stereotyping and prejudice. Their low educational level, weak economic position, isolated housing conditions with lack of basic facilities, poor health and dependence on social benefits are fundamental factors behind their social exclusion.

Bibliografické informácie (sk)

VÝROST,  Jozef – MARTONYIK, Juraj. Hetero- and Auto-Stereotypes of Ethnic Minorities in  Slovakia. Človek a spoločnosť [Individual and Society], 2018, roč. 21, č. 4, s. 3-15.

Bibliographic information

VÝROST,  Jozef – MARTONYIK, Juraj. Hetero- and Auto-Stereotypes of Ethnic Minorities in  Slovakia. Človek a spoločnosť [Individual and Society], 2018, Vol. 21, No. 4, pp. 3-15.

Článok v PDF

Zdieľať článok