Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The Issue of Higher Education for Minorities in Slovakia in the Materials of the Government Council of the Slovak Socialist Republic for Nationalities in the 1970s.

The Issue of Higher Education for Minorities in Slovakia in the Materials of the Government Council of the Slovak Socialist Republic for Nationalities in the 1970s.

Autor:

Jana Šutajová, Department of Political Science, Faculty of Arts, University of Pavol Jozef Šafárik, Košice, jana.sutajova@upjs.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Prvá časť štúdie približuje vznik a činnosť Rady vlády SSR pre národnosti a zmeny, ktoré v Rade nastali v 70. rokoch 20. storočia. Druhá časť štúdie sa zaoberá problematikou národnostného vysokého školstva na Slovensku v materiáloch Rady vlády SSR pre národnosti v tomto období.

Rada vlády SSR pre národnosti bola poradným orgánom. Jej úlohou bolo odborne posudzovať materiály a rozhodnutia predkladané do vlády, podieľať sa na príprave zákonov a opatrení vlády týkajúcich sa národností a predkladať vláde a jej orgánom iniciatívne návrhy na riadenie hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života národností. Príprava materiálov mala byť zabezpečovaná prostredníctvom stálych pracovných komisií, dočasných pracovných tímov a expertíz výskumných a vedeckých ústavov. Prvé rokovania Rady ešte naznačovali, že k svojej činnosti pristupovali veľmi zodpovedne. Jej činnosť neskôr poznačila normalizácia. Očakávania vkladané do Rady vlády SSR pre národnosti sa tak nenaplnili. Pôvodne sa očakávalo, že Rada a jej stále a dočasné komisie budú komplexne a systematicky pripravovať opatrenia na riešenie menšinovej problematiky, budú iniciovať riešenia, legislatívne normy a pod. Rada sa však postupne stávala iba formálnym príveskom normalizačného mechanizmu moci. V októbri 1971 sa v nadväznosti na predchádzajúce normalizačné uznesenia orgánov komunistickej strany uskutočnili aj zmeny týkajúce sa zloženia Rady vlády SSR pre národnosti. Podstatnou zmenou bolo, že nové zloženie Rady reflektovalo nové normalizačné tendencie. Ľudia, ktorí sa nejakým spôsobom v predchádzajúcich obdobiach zdiskreditovali, primárne z politických dôvodov a vo vzťahu k okupácii vojskami Varšavskej zmluvy, či svojou aktivitou v rokoch 1968 – 1969 boli eliminovaní. Čo sa týka ďalšej činnosti Rady, môžeme vidieť zmeny, spôsobené normalizačným procesom. Činnosť Rady sa obmedzila na formálne byrokratický mechanizmus prerokovávania správ o vývoji a rozvoji jednotlivých národnostne zmiešaných regiónov. Rada v tomto úplne rezignovala na prípravu legislatívnych noriem a predpokladaných ďalších predpisov, ktoré mali ďalej rozvíjať zákon o národnostiach.

Rada vlády SSR pre národnosti sa vo svojej činnosti pomerne často zaoberala aj problematikou národnostného školstva, a teda aj problematikou vysokých škôl. Zmeny týkajúce sa činnosti Rady v 70. rokoch 20. storočia sa prejavili aj v problematike vysokého školstva. Práca Rady vlády SSR pre národnosti sa aj v oblasti vysokého školstva obmedzovala hlavne na prerokúvanie rôznych typov správ a informácií týkajúcich sa národností a vydávanie stanovísk k týmto správam. Prerokúvané správy a informácie týkajúce sa vysokého školstva boli väčšinou materiálmi pripravovanými na ministerstve školstva, ku ktorým Rada či sekretariát Rady pripravovali pripomienky alebo materiálmi, ktoré sekretariát Rady pripravoval pre potreby Rady vlády SSR pre národnosti.

Prerokúvané správy a informácie sa týkali niekoľkých okruhov problémov. Veľká časť správ a informácií sa venovala postaveniu maďarskej a ukrajinskej národnosti na Slovensku. V rámci tohto typu správ sa veľká pozornosť venovala aj prehľadu štatistických informácií o vzdelanostnej úrovni a národnostnej štruktúre študujúcich na vysokých školách. Najväčšia pozornosť v oblasti vysokého školstva bola venovaná problematike disproporcie vo vzdelanostnej úrovni obyvateľstva Slovenska podľa národnosti. Táto disproporcia sa týkala podielu študentov maďarskej národnosti na vysokých školách. U poslucháčov maďarskej národnosti na vysokých školách môžeme pritom v 70. rokoch 20. storočia sledovať postupný nárast podielu z celkového počtu študentov študujúcich na vysokých školách. Ani tento nárast však nedokázal vyrovnať rozdiely vo vzdelanostnej úrovni maďarského obyvateľstva na Slovensku z predchádzajúcich období.

Ďalší sledovaný okruh sa týkal štatistických informácií o prijímaní žiakov maďarskej a ukrajinskej národnosti na stredné a vysoké školy. V správach sa poukazovalo najmä na problémy s počtom prijatých študentov maďarskej národnosti a na to, že aj keď postupne stúpal počet uchádzačov maďarskej národnosti o vysokoškolské štúdium, počet prijatých študentov naďalej stagnoval. Napriek rastu počtu novoprijatých študentov maďarskej národnosti v jednotlivých školských rokoch, na niektorých fakultách počet novoprijatých študentov ešte stále nezodpovedal potrebám. Ako príklad boli uvádzané Právnická fakulta UK v Bratislave, lekárske fakulty v Bratislave a v Košiciach, Vysoká škola poľnohospodárska v Nitre či Vysoká škola ekonomická v Bratislave, kde podiely a počty poslucháčov maďarskej národnosti boli dlhodobo nízke.

Pozornosť sa v Rade vlády SSR pre národnosti venovala aj opatreniam na zvýšenie podielu poslucháčov maďarskej národnosti na vysokých školách technického smeru. Nízky počet prihlásených žiakov na tieto školy bol vnímaný ako závažná brzda vyrovnávania počtu žiakov maďarskej národnosti na stredných odborných a vysokých školách. Sledovaným problémom bol aj stále výrazný rozdiel v počte študentov, ktorí na vlastnú žiadosť zanechávali štúdium v 1. ročníku vysokých škôl. Kým celoslovenský priemer bol 14,16 %, u študentov maďarskej národnosti takto štúdium zanechalo až 22,3 % študentov. Ako najčastejšie príčiny sa uvádzali ťažkosti v štúdiu a strach zo skúšok pre nedostatočnú znalosť slovenského jazyka a v niektorých odboroch pre nedostatočnú znalosť odbornej terminológie z prírodovedných a technických disciplín.

Špeciálna pozornosť sa v Rade vlády SSR pre národnosti venovala výchove a príprave učiteľov pre potreby národnostného školstva, kvalifikovanosti učiteľov národnostných škôl a ich príprave na rôzne typy škôl národnostných menšín. Kvalifikovanosť učiteľov národnostných škôl sa ukazovala ako dlhodobý problém. Príprava učiteľov pre školy s vyučovacím jazykom maďarským sa realizovala na Pedagogickej fakulte v Nitre a na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Dlhodobým problémom bola kvalifikovanosť učiteľov národnostných škôl. Aj Ministerstvo školstva SSR vo svojom stanovisku z roku 1977 uvádzalo, že na základných a stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským je nedostatok kvalifikovaných učiteľov slovenského jazyka, občianskej, hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy. Napriek tomu, podľa rozpisu plánu novoprijímaných poslucháčov do 1. ročníka vysokých škôl na školský rok 1978/79, na maďarské oddelenie Pedagogickej fakulty v Nitre mali prijať len 35 prvákov. Ostatné fakulty vysokých škôl v SSR, ktoré mali tiež zriadené učiteľské smery, ako bola napr. Prírodovedecká fakulta UK, Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach a Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave osobitne nevymedzovali plánované smerné čísla pre prípravu učiteľov národnostných škôl. Nebolo preto možné zistiť, akou formou a na ktorej fakulte rezort školstva zabezpečoval výchovu kvalifikovaných pedagógov pre základné a stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským, pre predmety ako napr. chémia, biológia, zemepis, telesná výchova a pod.

Na záver môžeme konštatovať, že sa obsah jednotlivých správ prerokovávaných v Rade vlády SSR pre národnosti vo veľkej miere opakoval, rovnako ako sa opakovali jednotlivé zdôvodnenia popisovaných problémov v národnostnom školstve či úlohy, ktoré boli pre jednotlivé inštitúcie (vládu, ministerstvá, Radu vlády SSR pre národnosti a pod.) určené pre riešenie týchto problémov. Na činnosti Rady v oblasti národnostného vysokého školstva, ale aj celkovo v činnosti Rady môžeme teda v tomto období pozorovať zmeny, spôsobené normalizačným procesom. Kým v počiatkoch svojej existencie mala Rada vlády SSR pre národnosti ambíciu podieľať sa na príprave legislatívnych noriem, ktoré mali rozvíjať zákon o národnostiach či ovplyvňovať riešenie menšinovej problematiky, neskôr sa činnosť Rady obmedzuje na prerokovávania správ o vývoji a rozvoji jednotlivých národnostne zmiešaných regiónov a Rada vlády SSR pre národnosti úplne rezignovala na prípravu legislatívnych noriem a predpokladaných ďalších predpisov, ktoré mali ďalej rozvíjať zákon o národnostiach.

Abstract

The first part of the study focuses on the establishment and operation of the Government Council of the SSR for Nationalities (minorities) and the changes that took place in the Council in the 1970s. The second part of the study deals with issues of higher education for minorities in the SR through the materials of the Government Council of the SSR for Nationalities during this period.

The Government Council of the SSR for Nationalities was an advisory body. Its role was to professionally review the materials and decisions submitted to the Government, to participate in the preparation of laws and measures of the Government concerning nationalities, and to submit to the Government and its bodies initiatives for the management of the economic, social and cultural life of nationalities. The preparation of materials was provided through standing working committees, temporary working groups and the expertise of research and science institutes.  The first Council meetings indicated a more positive intent towards their work. However, their later activity was marked by Normalization. Thus, expectations of the Government Council of the SSR for Nationalities were not fulfilled. It was originally expected that the Council and their standing and temporary committees would be comprehensively and systematically preparing measures to address minority problems, initiate solutions, legislative standards, and so on. However, the Council gradually became the official appendage of the Normalization mechanism of power. In October 1971, changes were made to the composition of the Government Council of the SSR for Nationalities, following previous Normalization resolutions passed by the Communist Party bodies. A notable change was that the new Council composition reflected new Normalization tendencies. People who had been in some way discredited in the previous periods, primarily for political reasons resulting in occupation by Warsaw Pact troops in 1968, were removed.  Regarding the further activities of the Council, changes were brought about by the Normalization process. The Council's activities were limited to a formal, bureaucratic mechanism for reviewing reports on the development of individual nationally mixed regions. The Council completely stopped the development of legislative standards and the anticipated further regulations to further develop the Act on Nationalities.

In their activities, the Government Council of the SSR for Nationalities frequently dealt with the issue of minorities’ education, and the issue of higher education. Changes in the Council's activities in the 1970s also reflected the issue of higher education. The work of the Government Council of the SSR for Nationalities in the area of higher education was limited; in particular to reviewing various types of reports and information on nationalities and issuing opinions on these reports. The reviewed reports and information on higher education were mostly materials prepared by the Ministry of Education, which the Council or the Council’s Secretariat prepared comments on, or materials prepared by the Council’s Secretariat for the needs of the Government Council of the SSR for Nationalities.

The reviewed reports and information focused on several issues. A large part of the reports and information concerned the position of Hungarian and Ukrainian nationals in Slovakia. Within these reports a large amount of attention was paid to the overview of statistical information on the educational level and nationality structure of university students. The greatest attention in the area of higher education was devoted to the issue of nationality in the educational level of the population of Slovakia; especially the disproportionate share of students of

Hungarian nationality at universities. In the 1970s, there was a gradual increase of Hungarian students in the total number of university students at universities. However, even this increase was not able to compensate for the differences from previous periods in the educational level of the Hungarian population in the Slovak Republic.

Another observed area covered statistical information on the admission of students of Hungarian and Ukrainian nationality to secondary schools and universities. The reports highlighted, in particular, the problems with the number of admitted students of Hungarian nationality, and the fact that the number of Hungarian nationals applying for university studies only gradually increased. Despite the increase in the number of newly-admitted students of Hungarian nationality in individual school years, the number of newly-admitted students in some faculties still did not correspond with the needs. Such examples included the Faculty of Law of the Comenius University in Bratislava, the Faculty of Medicine in Bratislava and Košice, the Agricultural University of Nitra and the University of Economics in Bratislava; where the share and the number of students of Hungarian nationality remained at a historical low.

The attention of the Government of the SSR for Nationalities was also paid to measures to increase the proportion of students of Hungarian nationality at technical universities. The low number of students applying for these schools was perceived as a serious obstacle to balancing the number of students of Hungarian nationality at secondary vocational schools and universities. Another observed problem was still the significant difference in the number of students who, at their own request, left their studies during the 1st year of university. While the national average was 14.16%, in the case of students of Hungarian nationality it was as much as 22.3%. The most common causes were difficulties in their study and fear of examinations due to insufficient knowledge of Slovak language and, in some courses, insufficient knowledge of professional terminology from natural sciences and technical disciplines.

Special attention in the Government Council of the SSR for Nationalities was devoted to education and training of teachers for the needs of minority education, qualification of teachers of minority schools and their preparation for various types of national minority schools. The qualification of teachers of minority schools proved to be a long-term problem. The preparation of teachers for Hungarian language schools was carried out at the Faculty of Education in Nitra and at the Faculty of Arts of the Comenius University in Bratislava. There was also a long-term problem of qualification of teachers of minority schools with even the Ministry of Education of the SSR stating in 1977 that there was shortage of qualified teachers for the Slovak language, Civic Education, Music, Art and Physical Education at primary and secondary schools which had Hungarian language for instruction. Nevertheless, according to the schedule of students newly admitted into the first year of university for the school year 1978/79, the Hungarian Department of the Faculty of Education in Nitra admitted only 35 first-years Other faculties of higher education in the SSR with teaching courses, such as the Faculty of Natural Sciences of the CU, the Faculty of Natural Sciences of UPJŠ in Košice and the Faculty of Physical Education and Sport of the CU in Bratislava did not specifically define the planned numbers for the preparation of teachers of minority schools. Therefore, it was not possible to find out in what form and at which faculty the educational system provided education of qualified teachers for primary and secondary schools with Hungarian and Ukrainian language of instruction, in subjects such as Chemistry, Biology, Geography, Physical Education.

In conclusion, we can state that the content of individual reports reviewed at the Government Council of the SSR for Nationalities was largely repeated, as were the individual justifications of the problems described in the minority education system or the tasks for individual institutions (the Government, ministries, the Government Council for Nationalities, etc.) dedicated to addressing these issues. 

In this period, the Council's activities in the field of minority higher education, but also the overall work of the Council, reflect changes caused by the Normalization process. While at the beginning of its existence, the Council of the SSR for Nationalities had an ambition to participate in the preparation of legislative standards to develop the Act on Nationalities or to influence the tackling of the minority issue, later the Council's activity was limited to reviewing reports on the development of individual nationally mixed regions and the Government Council of the SSR for Nationalities completely stopped preparing legislative standards and the expected further regulations to further develop the Act on Nationalities.   

Bibliografické informácie (sk)

ŠUTAJOVÁ, Jana. The Issue of Higher  Education for Minorities in Slovakia in the Materials of the Government Council  of the Slovak Socialist Republic for Nationalities in the 1970s. Človek a  spoločnosť [Individual and Society], 2018, roč. 21, č. 4, s. 45-58.

Bibliographic information

ŠUTAJOVÁ, Jana. The Issue of Higher  Education for Minorities in Slovakia in the Materials of the Government Council  of the Slovak Socialist Republic for Nationalities in the 1970s. Človek a spoločnosť [Individual and Society], 2018, Vol. 21, No. 4, pp. 45-58.

Článok v PDF

Zdieľať článok