Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Ukrainian emigration life in interwar Czechoslovakia in works by Czech and Slovak historians

Život ukrajinskej emigrácie v medzivojnovom Československu v prácach českých a slovenských historikov

Autor:

Ľubica Harbuľová, Inštitút histórie, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, lubica.harbulova@unipo.sk

doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.545

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Ukrajinskí exulanti tvorili druhú najpočetnejšiu časť emigrácie, ktorá po roku 1917 opustila územie bývalého cárskeho Ruska a usadila sa v medzivojnovom Československu. Ukrajinská emigrantská komunita v Československu sa formovala postupne v rokoch 1919 -1920. Systematicky výskum uvedenej problematiky v českej a slovenskej historiografii začal začiatkom 90. rokov 20. storočia. Centrom výskum boli pražské historické pracoviská, Slovanská knihovna pri Národnej knižnici Českej republiky a akademické a odborné pracoviska v Prešove. Žánrovo v odbornej produkcii boli zastúpené odborné články, vedecké štúdie, monografické práce, monotematické zborníky, knižné publikácie. Tematicky sa uverejnené práce zameriavali na spracovanie spolkových, kultúrnych, umeleckých a spoločenských aktivít ukrajinskej emigrácie na území medzivojnového Československa. Charakterizovali tiež vznik a činnosť najdôležitejších podporných a edukačných ukrajinských inštitúcií, poukázali na pôsobenie ukrajinskej inteligencie v rôznych častiach Československa a priblížili život a tvorbu niektorých osobnosti ukrajinskej komunity, ktoré spojili svoj život s medzivojnovým Československom. Napriek tomu, že mnohé parciálne problémy pôsobenia ukrajinskej emigrantskej komunity v medzivojnovom období v Československu boli spracované, stále ostáva ešte veľa tém, ktoré na svoje odborné spracovanie čakajú.

Abstract

The second largest number of emigrants who abandoned the land of former Tsarist Russia and settled in interwar Czechoslovakia consisted of Ukrainian emigrants between 1919 – 1920. Systematic research in Czech and Slovak historiography which looked at problems associated with this emigrant community started at the beginning of the 1990s. The centres of this research was in the historical institutions; the Slav bibliotheca of the National Library in Prague and academic and specialised institutions in Prešov. Academic works produced included articles, scholarly papers and scientific studies, monographs, monothematic almanacs and books. These works were thematically focused on the research of associations and cultural activities of Ukrainian emigration in Czechoslovakia and in their art and social activities too. These works characterised the formation and activity of the most important supportive and educational Ukrainian organisations, referred to the activity of Ukrainian intelligentsia in different parts of Czechoslovakia, and introduce the lives and output of selected persons of the Ukrainian community who spent their lives in interwar Czechoslovakia. Despite the publication of many papers referring to the problems of the Ukrainian emigrant activities in Czechoslovakia, there are still a lot of topics which await serious research.

Bibliografické informácie (sk)

HARBUĽOVÁ, Ľubica. Život ukrajinskej emigrácie v  medzivojnovom Československu v prácach českých a slovenských historikov. In Človek a spoločnosť [Individual and Society],  2019, roč. 22, Supplement, s. 120-136. doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.545

Bibliographic information

HARBUĽOVÁ, Ľubica. Ukrainian emigration life in interwar Czechoslovakia in works by Czech and Slovak historians. In Človek a spoločnosť  [Individual and Society], 2019, Vol. 22, Supplement, pp. 120-136. doi: https://doi.org/10.31577/cas.2019.00.545

Článok v PDF

Zdieľať článok