Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The Current Situation in the Development of the Ruthenian Education in Slovakia

Aktuálna situácia v rozvoji rusínskeho školstva na Slovensku

Autor:

Anna Plišková, rusin@vadium.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Článok rozoberá aktuálnu situáciu rozvoja rusínskeho školstva na konci 20. storočia v rámci Slovenska. V úvode je priestor venovaný situácii, v ktorej sa národnoobrodzovací proces rusínskej národnosti začal formovať. Ďalej sa venuje právu rusínskej národnostnej menšiny na vzdelávanie v materinskom jazyku. Opisuje stav jazykovej prípravy žiakov v rusínskom materinskom jazyku v krajinách stredovýchodnej Európy a taktiež aj na Slovensku. Najprv sa venuje rozpadu rusínskeho školstva v bývalom Československu a následnej situácii, kedy boli rusínskej školy nahradené ukrajinskými. Po tomto období sa situácia zmenila a v auguste 1996 Ministerstvo školstva schválilo Koncepciu vzdelávania detí a občanov SR rusínskej národnosti. Článok následne opisuje vývoj situácie a pojednáva o vzdelávaní v rusínskom jazyku na materských a základných školách, ako aj o vysokoškolskej príprave pedagógov pre rusínsky jazyk a kultúru.

Abstract

Article analyzes current situation in development of Ruthenian educational system at the end of 20th century in Slovakia. Introduction is dedicated to the situation in which national revive process of Ruthenian nationality began to shape. Then we address right of Ruthenian nationality to receive education in one’s native language. We describe state of language preparation of children in Ruthenian national language in countries of eastern central Europe and also in Slovakia. Firstly we focus on break-up of Ruthenian educational system and then we focus on situation where Ruthenian schools were replaced by Ukrainian schools. After this period situation changed and in august 1996 Ministry of Education approved Concept of educating children and citizens of Slovak republic that have Ruthenian nationality. After this article describes development of situation and focuses on education in Ruthenian language in infant and elementary school as well as undergraduate preparation of teachers for Ruthenian language and culture.

Bibliografické informácie (sk)

PLIŠKOVÁ, Anna. Aktuálna situácia v rozvoji rusínskeho školstva na Slovensku. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1.

Bibliographic information

PLIŠKOVÁ, Anna. The Current Situation in the Development of the Ruthenian Education in Slovakia. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok