Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Factors in maintaining the mother language of Germans in Transcarpathia in terms of the ethnically mixed area of settlement

ФАКТОРИ ЗБЕРЕЖЕННЯ РІДНОЇ МОВИ НІМЦЯМИ ЗАКАРПАТТЯ В УМОВАХ ІНТЕРЕТНІЧНОГО ПРОСТОРУ ПРОЖИВАННЯ

Autor:

Федір Куля - Петро Петрище, Ужгород, Україна

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Autori článku na pozadí vývoja nemeckej komunity v regióne si všímajú jej snahu o zachovanie materinského jazyka a národnostnej kultúry v inonárodnom prostredí. Za hlavné faktory úspechu v tejto sfére považujú rodinu, cirkev a školstvo. Nemecké školstvo vzniklo v období 19. storočia vo forme nedeľných škôl, najväčší rozmach zaznamenalo však počas 20-tých a 30-tých rokov 20. storočia, keď bola Podkarpatská Rus súčasťou Československa. Za sovietskej éry nemecké školy zanikli a ich rozvoj v súčasnosti limituje emigrácia Nemcov.

Abstract

Authors of the article on the background of the development of the German community in the region, noting its efforts to preserve the native language and culture in the non-national environment. The main factors of success in this area considered family, church and schools. The German school system was established in the 19th century in the form of Sunday schools, however, experienced the greatest boom during the 20-ies and 30-ies of the 20th century, when it was Ruthenia part of Czechoslovakia. Soviet era German schools ceased to exist, and their development is currently limits the emigration of Germans.

Bibliografické informácie (sk)

KUĽA, Fedir - PETRYŠČE, Petro. Faktory zachovania materinského jazyka Nemcami Zakarpatska v podmienkach národnostne zmiešaného priestoru osídlenia. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1.

Bibliographic information

KUĽA, Fedir - PETRYŠČE, Petro. Factors in maintaining the mother language of Germans in Transcarpathia in terms of the ethnically mixed area of settlement. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok