Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

School function in maintaining the language of the Hungarian minority in Podzoborie

Funkcia školy v zachovaní jazyka maďarskej menšiny na Podzoborí

Autor:

Anna Sándorová

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Autorka v teoretickej rovine pojednáva o názoroch väčšiny a menšiny na problematiku vzdelávania menšín. Zhodujú sa v názore, že cieľom je vytvorenie dvojjazyčnosti, a to vytvorením podmienok na osvojenie si väčšinového jazyka. V danej súvislosti opisuje výsledky svojho výskumu na Podzoborí, ktorý bol zameraný na problematiku dvojjazyčnosti. Vzorku tvorilo 60 stredoškolákov. Polovica respondentov chodila do základnej školy s vyučovacím slovenským jazykom, a druhá polovica navštevovala základnú školu s vyučovacím maďarským jazykom, pričom pochádzali z homogénnych maďarských manželstiev. Autorka konštatuje, že ak chceme vytvoriť symetrický bilingvizmus, pri ktorom sa osvojí štátny jazyk a zachová sa materinský jazyk, je najlepšie, ak menšinové dieťa sa učí v materinskom jazyku. Výsledky ďalej overovala ešte prieskumom s cieľom odhaliť súvislosti medzi vyučovacím jazykom a uplatnením menšinových detí.

Abstract

The author discusses the theory of majority and minority opinions on the issue of minority education. They agree that the objective is the creation of bilingualism, and creating conditions for acquiring the majority language. In that context describes the results of their research in Podzoborie, which focused on the issue of bilingualism. The sample consisted of 60 high school students. Half of the respondents visited elementary school with teaching in the Slovak language, and the other half attended elementary school with teaching in the Hungarian language, and come from homogeneous Hungarian marriages. The author notes that it is best if the minor child is learning in the mother tongue if we want to create a balanced bilingualism, where the state language acquire and preserve the mother tongue. She verified the results further by survey to reveal the relation between the schooling language and application of minority children.

Bibliografické informácie (sk)

SÁNDOROVÁ, Anna. Funkcia školy v zachovaní jazyka maďarskej menšiny na Podzoborí. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1.

Bibliographic information

SÁNDOROVÁ, Anna. School function in maintaining the language of the Hungarian minority in Podzoborie. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1. 

Článok v PDF

Zdieľať článok