Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The inspiration for the development of Romani

Inspirace pro rozvoj romštiny

Autor:

Milena Hübschmannová

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Na území bývalého Československa se mluví třemi hlavními dialekty romštiny, z nichž každý se člění na různé subvariety. Nejrozšířenější je tzv. slovenská romština. Po roce 1945 emigrovala zhruba třetina Romů ze SR do ČR. Zde se setkávali mluvčí původně různých regionů a vyvíjely se mové typy komunikace i nové formy jazyka. Nové formy měly idiolektní charakter, protože nebyly k dispozici účinné prostředky, které by je zobecnily a fixovaly.

Abstract

On the territory of the former Czechoslovakia, speaks three main dialects of Romani, each of which is divided into different subvariety. The most common is called Slovak Romany. After 1945 emigrated about a third of Roma from Slovakia to the Czech Republic. Here they met originally spokesman of the various regions and developed gramme types of communication and new forms of language. New forms had idiolect character because it did not have effective means, which is generalized and fixed.

Bibliografické informácie (sk)

HŰBSCHMANNOVÁ, Milena. Inspirace pro rozvoj romštiny. Človek a spoločnosť, 2000, roč. 3, č. 1.

Bibliographic information


 HŰBSCHMANNOVÁ, Milena. The inspiration for the development of Romani. Individual and Society, 2000, Vol. 3, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok